Webboard : อาหารที่เลี้ยงเชื้อรามีผลต่อการสร้างเอนไซม์หรือเปล่าค่ะ

 
Date Content
ORAWAN PIYABOON
29-06-2016 13:16:14
ขอความอนุเคราะห์ถามค่ะ


ทำการทดลองเลี้ยงเชื้อราในอาหาร PDA และข้าวเปลือก แล้ววัดหาเอนไซม์ที่เชื้อราสร้างขึ้น พบว่าเชื้อราที่เลี้ยงในข้าวเปลือกสร้างเอนไซม์ได้มากว่า PDA  เพราะอะไรค่ะ

Reply : อาหารที่เลี้ยงเชื้อรามีผลต่อการสร้างเอนไซม์หรือเปล่าค่ะ
Content
Validation  
By