สาส์นจากหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี :

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของภาควิชาชีวเคมี Department of Biochemistry

 

ภาควิชาของเรา ….. ได้เปิดการเรียนการสอนทางสาขาชีวเคมีในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จึงมีประวัติและเกียรติภูมิอันยาวนานกว่า 54 ปี

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติภาย ใต้คุณธรรมอันดี สู่ความเป็นแนวหน้าทางด้านชีวเคมี สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งหวังจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน

นอกจากความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ภาควิชาของเรายังมีงานวิจัยที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยจัดแบ่งเป็น 7 กลุ่มวิจัยใหญ่ๆ ให้นักศึกษาบัณฑิตในระดับปริญญาโท - เอก ได้ร่วมศึกษาวิจัย อันได้แก่

  • Aquatic Molecular Biology
  • Bionanotechnology
  • Cancer and Stem Cell Biology
  • Gene Regulation and Metabolic Science
  • Structural Biology and Enzyme Catalysis
  • Plant Molecular Biology
  • System Biology

ด้วยคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ทำให้ภาควิชาของเรา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานการตีพิมพ์และรางวัลต่างๆที่บุคลากรของภาควิชาได้รับอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับจากแหล่งใดก็ตาม ภาควิชาของเราถูกจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ทางการศึกษาวิจัยด้านชีวเคมีของประเทศไทย

ภาควิชามีความภูมิใจ ….. ที่ได้ร่วมผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 580 คน ออกไปรับใช้สังคมไทยอยู่ทั่วทุกภาคในปัจจุบัน ซึ่งบัณฑิตของเราได้สร้างชื่อเสียงอยู่ในวงการต่างๆมากมาย

คณาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาค วิชาก้าวไปข้างหน้า เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา และการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หากท่านต้องการข้อ มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการของภาควิชา โทร 02-201-5600

รศ.ดร. จิรันดร ยูวะนิยม