นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 :

 
 
ระดับปริญญาเอก
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 6036019 น.ส. จันทริการ์  กุมาร อโรร่า  
2 6036903 นาย วัฒนพงศ์  สิทธิเสรี  
3 6036904 น.ส. วิชุดา โพธิชัยศรี  
4 6036905 น.ส. ธัญลักษณ์ ไกรทอง  
5 6037857 น.ส. สาธิกา ยวนแหล  
       


ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 6036304 น.ส. รัชนี ดวงรัตน์  
2 6036305 น.ส. ณัฐณิชา ธัญนพ  
3 6036306 นาย ปวีณพล จันทรบูรณ์  
4 6036307 น.ส. กวินนาฏ เสืออบ  
5 6037906 น.ส. จุฑามณี วงแก้วเจริญ  
6 6037909 น.ส. อนัญญา ฤทธิชัย  
7 6037921 น.ส. เจนจิรา จันทร์ชูพร   
8 6037922 น.ส. ธนกานต์ ปลัดทอง  
9 6037923 น.ส. ศุภกานต์ พันธุรัตน์