นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 :

 
 
ระดับปริญญาเอก
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 5736083 น.ส. ทรรศนีย์ ผาบจันดา  
2 5736084 น.ส. อิศราพร พิณฐะ  
3 5736085 นาย พัฒนา เจริญลักษณ์  
4 5736086 น.ส. นภาพร ศรีเด่น  
5 5736184 น.ส. นันธิดาพร เรืองชาญ  
6 5736422 น.ส. ปาริฉัตร ธัมมระติ  
7 5736461 น.ส. ธิติภา ทศพรวิชัย  
8 5736462 น.ส. ดนูนาถ ชูมณี  
9 5736463 นาย คมกริช สวัสดี  


ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 5736016 น.ส.วิชุดา โพธิ์ชัยศรี  
2 5736017 น.ส. ชนิดา ธิญญากุล  
3 5736018 นาย วัฒนพงศ์ สิทธิเสรี  
4 5736019 น.ส. กนกขวัญ สมฤทธิ์  
5 5736020 น.ส. แพรวา สุธาพจน  
6 5736022 น.ส. นันทวัน โชติวนาวรรณ  
7 5736464 น.ส. สุภัทรา ไชยธงยศ  
8 5736465 น.ส. อังคณา จันทิมาพร  
9 5736466 น.ส. ฉัตรเบญจา ปกิระเณย์  
10 5736467 นาย ภควันต์ ช่วยบุญญะ  
11 5736468 นาย ฐานะ นาคทอง  
12 5736469 นาย นัฐวุฒิ บัวศรี  
13 5736470 นาย ศิรวิชญ์ สีขอ  
14 5736471 นาย ปรัชญา แวทไธสง  
15 5737078 นาย Aune Lin Oo  
16 5737530 นาย อัครชัย กองวิมาน  
17 5737532 น.ส. สายสุดา หนูเจริญ  
18 5737533 น.ส. ศิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์  
19 5737534 นาย ศิริวัฒน์ สุขโภคกิจ  
20 5737535 นาย สุชีวิน กรอบทอง  
21 5737536 น.ส. พชา สุดสัตย์  
22 5737537 น.ส. กรวิภา ตันวัฒนกุล  
23 5737538 นาย ปรมินทร์ บุญบรรจง