นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 :

 
 
ระดับปริญญาเอก
 
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 5636007 น.ส. วริษฐา แสวงดี  
2 5636009 น.ส. รุ้งดาวรรณ วงค์สามารถ  
3 5636186 น.ส. ดวงทิพย์ ไตรศรีวิรัตน์  
4 5636187 น.ส. ลิตวดี เจือบุญ  
5 5636188 น.ส. นงนุช สิงห์แรง  


ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 5636189 น.ส. ปัญญา นนทศิลา  
2 5636190 น.ส. พรรณนภา ปิ่นเวหา  
3 5636191 น.ส. มนัสรี กล่อมตุ้น  
4 5636192 นาย นพพล เพ็ชร์แย้ม  
5 5636193 นาย อุดม เหลาอ่อน  
6 5636196 นาย ธีรพล สว่างอารมณ  
7 5636197 นาย บวร วีระพันธ์  
8 5636198 น.ส. ธัญลักษณ์ ไกรทอง  
9 5636199 น.ส. ภัทร์วดี มายูร  
10 5636200 น.ส. เอมอร หอมจันทร์  
11 5636202 นาย ชวลิต เงินสมบัติ  
12 5636203 น.ส. พิชญ์นรี ไกรแก้ว  
13 5636204 น.ส. พอฤทัย แพรงาม  
14 5636206 นาย ขันติ รัตนพรสมปอง  
15 5637822 นาย เจษฎา คุณโน  
16 5637823 นาย พงศภรณ์ มโนศุภกร  
17 5637970 น.ส. บุษกร บุญแก้ว