อาจารย์และบุคลากร :

ศาสตราจารย์
1.
ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ Ph.D. (University of Cambridge, 1972)
2.
ประพนธ์ วิไลรัตน์ Ph.D. (Oregon University, 1974)
3.
พิมพ์ใจ ใจเย็น Ph.D. (University of Michigan, 1997)  
4.
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล Ph.D. (Louis Pasteur, 1989)  
5.
ศราวุฒิ จิตรภักดี Ph.D. (University of Adelaide, 1999)  
6.
สกล พันธุ์ยิ้ม Ph.D. (lowa University, 1971)
7.
สุมาลี ตั้งประดับกุล Ph.D. (Vrije Univ. Brussels, 1994)
8.
วรชาติ สิรวราภรณ์ Ph.D. (Mahidol University, 1985)
 
รองศาสตราจารย์
9.
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา Ph.D. (U. California, Berkeley, 2003) รองหัวหน้าภาควิชา
10.
จิรันดร ยูวะนิยม Ph.D. (University of Michigan, 1997) หัวหน้าภาควิชา
11.
พรพิมล รงค์นพรัตน์ Ph.D. (University of lllinois, 1990)
12.
ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง Ph.D. (Ohio State University, 1994)
13.
ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย Ph.D. (Mahidol University, 1994)
14.
วิไล หนุนภักดี Ph.D. (University of Michigan, 1986)
15.
TJเทวัญ จันทร์วิไลศรี Ph.D. (University of Cambridge, 2004)
16.
ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัตน์ (Adjunct Staff) Ph.D. (Mahidol University, 1998 )
17.
Laran T. Jensen Ph.D. (University of Utah, 1998 )
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18.
จามร สมณะ Ph.D. (University of Cambridge, 2004)
19.
DPดนยา ปโกฏิประภา Ph.D. (Harvard University, 2008)
20.
ธเนศ กังสมัครศิลป์ Ph.D. (Columbia University, 2011)
21.
รัชนก ัชนก ตินิกุล Ph.D. (Mahidol University, 2012)
22.
วโรดม เจริญสวรรค์ Ph.D. (University of Cambridge, 2011)
23.
อรชุมา อิฐสถิตไพศาล Ph.D. (Yale University, 2012)
 
อาจารย์
24.
กรกมล เลิศสุวรรณ Ph.D. (University of Delaware, 2015)
25.
KPกัลยา ประไพนพ Ph.D. (University of Oxford, 2011)
26.
ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ Ph.D. (University of Sheffield, 2011)
27.
วราภรณ์ คำยอด Ph.D. (RWTH Aachen, 2007)
28.
สิทธินันท์ สิทธินันท์ ชนะรัตน์ Dr.rer.nat. (Ludwig-Maximilian University of Munich, 2011), Germany
29.
Khvocotchev_M Mikhail Khvochtchev

Ph.D. (IbCh RAS, Moscow, 1996), Russia

 

บุคลากรสายสนับสนุน :

1.
นางสาวอรชุนิภา แก้วไซขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการภาควิชาชีวเคมี)  
2.
นายณัฐชัย ชูศิริโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
3.
kritsadapanนางสาวกฤษดาพรรณ ตากกระโทก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
4.
นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  
5.
นายฐากรณ์ สอนวัฒนา นักวิทยาศาสตร์  
6.
นางสาวนาฏยา มงคล นักวิทยาศาสตร์  
7.
นางสาวกิติมา ศรีสง่า นักวิทยาศาสตร์  
8.
นางสาวรัตนาวินันท์ หาญไชยนะ นักวิทยาศาสตร์  
9.
นางพูลสุข พ่วงเรือ    
10.
นางสุภาพ จันทร์แจ่ม    
11.
นงลักษ์ นางสาวนงค์ลักษ์ จันทร์สอน