งานวิจัย :

 
 
  อรชุมา อิฐสถิตไพศาล
วิไล หนุนภักดี
   
 
  กัลยา ประไพนพ
ธเนศ กังสมัครศิลป์
   
 
  มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
เทวัญ จันทร์วิไลศรี
ธเนศ กังสมัครศิลป์
ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย
วราภรณ์ คำยอด
   
 
  Laran T. Jensen
พรพิมล รงค์นพรัตน์
ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
ศราวุฒิ จิตรภักดี
วโรดม เจริญสวรรค์
กรกมล เลิศสุวรรณ
   
 
  ดนยา ปโกฏิประภา
จิรันดร ยูวะนิยม
พิมพ์ใจ ใจเย็น
   
 
  จามร สมณะ
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
วโรดม เจริญสวรรค์
   
 
  ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
สุมาลี ตั้งประดับกุล
เทวัญ จันทร์วิไลศรี
วโรดม เจริญสวรรค์
Department of Biochemistry