นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา:

ปีการศึกษา 2560
 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ปริญญา อ.ที่ปรึกษา
1 5037205 น.ส. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
Ms. Phaijit Sritananuwat

Present Position: Lecturer
Workplace: Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ph.D (Biochemistry)
TS
2 5237117 นาย สมโชค แตรวจีวิภาค
Mr. Somchoke Traewachiwiphak
Ph.D (Biochemistry)
KY
3 5436639 น.ส. ปัทมาภรณ์ จุมปา
Ms. Pattamaporn Joompa
Ph.D (Biochemistry)
ST
4 5436645 น.ส. วัชรี อมรวัชรพงศ์
Ms. Watcharee Amornwatcharapong
Ph.D (Biochemistry)
PC
5 5736085 นาย พัฒนา เจริญลักษณ์
Mr. Pattana Jaroenlak
Ph.D (Biochemistry)
OI
6 5536189 นาย เทพฤทธิ์ ไตรสรณกุล
Mr. Thepparit Traisaranakul
M.Sc (Biochemistry)
JY
7 5636189 นาง ปัญญา ดาวน์เดล
Mrs. Panya Dowdell
M.Sc (Biochemistry)
TJ
8 5636191 น.ส. มนัสรี กล่อมตุ้น
Ms. Manadsaree Klomtun
M.Sc (Biochemistry) JM
9 5736017 น.ส. ชนิดา ธิญญากุล
Ms. Chanida Thinyakun
M.Sc (Biochemistry)
RT
10 5736019 น.ส. กนกขวัญ สมฤทธิ์
Ms. Kanokkuan Somrit
M.Sc (Biochemistry)
WK
11 5736465 น.ส. อังคณา จันทิมาพร
Ms. Angkana Jantimaporn
M.Sc (Biochemistry)
MP
12 5736466 น.ส. ฉัตรเบญจา ปกิระเนย์
Ms. Chatbenja Pakiranay
M.Sc (Biochemistry)
PW
13 5736470 นาย ศิรวิชญ์ สีขอ
Mr. Sirawit Srikor
M.Sc (Biochemistry)
PW
14 5737078 Mr. Aung Lin Oo
M.Sc (Biochemistry)
RT
15 5737530 นาย อัครชัย กองวิมาน
Mr. Akarachai Kongwimarn
M.Sc (Biochemistry)
PW
16 5737532 น.ส. สายสุดา หนูเจริญ
Ms. Saisuda Noojarern
M.Sc (Biochemistry)
MP
17 5737536 น.ส. พชา สุดสัตย์
Ms. Patcha Sudsat
M.Sc (Biochemistry)
OI
18 5737537 น.ส. กรวิภา ตันวัฒนกุล
Ms. Kornwipa Tanwattanakul
M.Sc (Biochemistry)
RT
19 5737538 นาย ปรมินทร์ บุญบรรจง
Mr. Poramin Boonbanjong
M.Sc (Biochemistry)
RT
 
ปีการศึกษา 2559
 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ปริญญา อ.ที่ปรึกษา
1 5237290 นาย ทวีศักดิ์ ธรรมราช
Mr. Taweesak Dhammaraj
Present position:
Lecturer(Pharmaceutical Science)
Workplace:
Faculty of Pharmacy,
Mahasarakham University, Thailand
Ph.D (Biochemistry) PC
2 5237295 น.ส. สุชารัตน์ สนองเกียรติ
Ms. Sucharat Sanongkiet
Present position:
Lecturer
Workplace:
Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Thailand
Ph.D (Biochemistry) ST
3 5337237 น.ส. พัชริยา พรรณศิลป์
Ms. Phatchariya Phannasil

Present position: Lecturer
Workplace:
Faculty of Medical Technology,
Rangsit University, Thailand
Ph.D (Biochemistry) SJ
4 5337241 นาย ชัยยศ สิริธนากร
Mr. Chaiyos Sirithanakorn
Present position:
Lecturer
Workplace:
International Medical University, King Mongkut' s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
Ph.D (Biochemistry) SJ
5 5337999 น.ส. สมศิริ อุดมไพศาล
Ms. Somsiri Udompaisan
Ph.D (Biochemistry) JM
6 5436644 นาย ภานุ พิมพ์วิริยะกุล
Mr. Panu Pimviriyakul
Ph.D (Biochemistry) PC
7 5337215 นาย คณุตม์ พรมดี
Mr. Khanut Promdee
M.Sc (Biochemistry) KY
8 5536371 น.ส. แคทลียา จินดาพรประเสริฐ
Ms. Kattaleeya Jindapornprasert
M.Sc (Biochemistry) WK
9 5636192 นาย นพพล เพ็ชร์แย้ม
Mr. Nopphon Petchyam
M.Sc (Biochemistry) DP
10 5636197 นาย บวร วีระพันธุ์
Mr. Borworn Werapan
M.Sc (Biochemistry) KY
11 5636198 น.ส. ธัญลักษณ์ ไกรทอง
Ms.Thanyalak Kraithong
M.Sc (Biochemistry) DP
12 5636206 นาย ขันติ รัตนพรสมปอง
Mr. Khanti Rattanapornsompong
M.Sc (Biochemistry) SJ
13 5637822 นาย เจษฎา คุณโน
Mr. Jadsada Kunno
M.Sc (Biochemistry) PC
14 5637970 น.ส. บุษกร บุญแก้ว
Ms. Bootsakorn Boonkaew
M.Sc (Biochemistry) JM
15 5736016 น.ส. วิชุดา โพธิชัยศรี
Ms. Wichuda Phothichaisri
M.Sc (Biochemistry) TJ
16 5736018 นาย วัฒนพงศ์ สิทธิเสรี
Mr. Wattanapong Sittisaree
M.Sc (Biochemistry) KY
17 5736464 น.ส. สุภัทรา ไชยธงยศ
Ms. Supattra Chaithongyot
M.Sc (Biochemistry) TK
18 5736468 นาย ฐานะ นาคทอง
Mr. Thana Narkthong
M.Sc (Biochemistry) TJ
19 5736471 นาย ปรัชญา แวทไธสง
Mr. Pratchaya Watthaisong
M.Sc (Biochemistry) PC
20 5737533 น.ส. ศิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์
Ms. Sirikanya Thampradid
M.Sc (Biochemistry) DP
21 5737534 นาย ศิริวัฒน์ สุขโภคกิจ
Mr. Siriwat Sukphokkit
M.Sc (Biochemistry) TJ
22 5737535 นาย สุชีวิน กรอบทอง
Mr. Sucheewin Krobthong
M.Sc (Biochemistry) KY
 
ปีการศึกษา 2558
 
ลำดับที่  
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 5037194 น.ส. พัทธรัต พลสุวรรณา
Miss Patrath Ponsuwanna
Ph.D (Biochemistry)
TC
2 5137074 น.ส.รุ่งรวี มงคลรบ
Miss Rungrawee Mongkolrob
Present position:
Lecturer
Workplace:
Chulabhorn International College of Medicine,
Thammasat University, Thailand
Ph.D (Biochemistry)
ST
3 5338034 น.ส. สุฑามาศ นิยมพานิช
Miss Suthamat Niyompanich

Present position: Lecturer
Workplace:
Department of Biology, Faculty of Science,
Srinakharinwirot University, Thailand
Ph.D (Biochemistry)
ST
4 5337373 Mrs. Duong Thi Hong Diep
Ph.D (Biochemistry)
ST
5 5438786 น.ส. กฤติกร คุ้มพรสิน
Miss Krittikorn Kumpornsin
Ph.D (Biochemistry)
TC
6 5630204 น.ส. พอฤทัย แพรงาม
Miss Phorutai Pearngam

M.Sc (Biochemistry)
TJ
7 5636202 นาย ชวลิต เงินสมบัติ
Mr. Chawalit Ngernsombat

M.Sc (Biochemistry)
TJ
8 5537517 น.ส. จริยา แสงทอง
Miss Jariya Sangthong

M.Sc (Biochemistry)
MP
9 5536378 น.ส. วาสินี งอนสวรรค์
Miss Wasinee Ngonsawan
M.Sc (Biochemistry) JM
10 5536372 น.ส. วิชชุดา สุขจ้อย
Miss Witchuda Sukjoi
M.Sc (Biochemistry)
SJ
11 5536370 นาย อภิรัตน์ คำอรรถ
Mr. Apiratana Kum-Arth

M.Sc (Biochemistry)
LJ
12 5536369 นาย ธีรธัช เมธนาวิน
Mr. Dheeradhach Medhanavyn
M.Sc (Biochemistry)
PC
13 5536362 น.ส. เกษราภรณ์ จันงาม
Miss Ketsaraphorn Channgam

M.Sc (Biochemistry)
DP
14 5536360 นาย ณัฐพล ทัศนวิจิตรวงศ์
Mr. Nathapol Tasnawijitwong
M.Sc (Biochemistry)
WK
15 5437360 Mr. Kyaw Zwar Myint
M.Sc (Biochemistry)
RT
16 5436640 น.ส. วราสิริ ปิติศุภนันท์
Miss Varasiri Pitisuphanont
M.Sc (Biochemistry)
MP
17 5337217 น.ส. กมลแมน ชูแสงทอง
Miss Kamonman Choosangtong
M.Sc (Biochemistry)
SJ
18 5337216 นาย ภพประพัทธ์ สิรเกรียงไกร
Mr. Pobprapat Sirakriangkrai
M.Sc (Biochemistry)
KY
 
ปีการศึกษา 2557
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 นาย พลาธิป ชูท้วม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
Ph.D (Biochemistry)
ST
2 นาย อภิลักษณ์ วุฒิสถาพรชัย
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
Ph.D (Biochemistry)
SJ
3 น.ส. กุลวดี พงษ์เภา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
M.Sc (Biochemistry)
SS
4 นาย สุวิทย์ คล่องทะเล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
M.Sc (Biochemistry)
ST
5 นาย Golam Rizvee Ahmed
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
M.Sc (Biochemistry)
TC
6 น.ส. นริสา ดาวาร์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
TC
7 น.ส. ณัฐพร เสือเงิน
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
M.Sc (Biochemistry)
TS
8 น.ส. ทิฆัมพร ล้วนเลิศ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
PC
9 น.ส. เสาวนีย์ สุวรรณเบญจกุล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
LJ
10 นายปฐมพงศ์ เวศอุไร 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
KY
11 นายวรธัช จินดาอุดมเศรษฐ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
LJ
12 นายชัยวัฒน์ นาคทั่ง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
VC
13 น.ส. จิตติมา พลบุบผา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
PC
14 น.ส. วโรบล นพคุณมงคลชัย
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
RT
 
ปีการศึกษา 2556
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 น.ส. ขวัญฤทัย ชิ้นอินมนู
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
Ph.D (Biochemistry)
ST
2 น.ส. กาญจนา วิทยาคม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
Ph.D (Biochemistry)
TC
3 นาย ศิริศักดิ์ โลลุพิมาน
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553
Ph.D (Biochemistry)
JY
4 น.ส. เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548
Ph.D (Biochemistry)
RT
5 น.ส. ปรียจรรย์ เหล่าไทย
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
Ph.D (Biochemistry)
JS
6 นาย ปิยพงศ์ แฮดพนัส
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557
M.Sc (Biochemistry)
ST
7 นาย กษิมา วสุวรวงศ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
M.Sc (Biochemistry)
WK
8 นาย คมสัน อัญญมณีรัช
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
M.Sc (Biochemistry)
SJ
9 นาย อรุณา ประสพธรรม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557
M.Sc (Biochemistry)
PM
10 น.ส. Chanrith Phoeurk
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
M.Sc (Biochemistry)
JM
11 น.ส. ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
M.Sc (Biochemistry)
TC
12 น.ส. พรพิมล ชอบสอน
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555
M.Sc (Biochemistry)
TC
13 น.ส. ศิระรัช ภู่กฤษณา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
M.Sc (Biochemistry)
SJ
 
ปีการศึกษา 2555
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 นางรัชนก ตินิกุล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
PC
2 น.ส. สิริกุล เพชรหวล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
PM
3 น.ส. นิรามัย สร้อยจักร์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
MP
4 นายเจนวิทย์ วงศ์รัตน์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
KY
5 นาย ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
Ph.D (Biochemistry)
WS
6 นาย ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
JS
7 นาย พิสิษฐ์ พวยฟุ้ง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
M.Sc (Biochemistry)
PM
8 น.ส. ตวงทอง วงศ์พิพัฒน์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
M.Sc (Biochemistry)
SJ
9 น.ส. พรพรรณ คงประชา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
M.Sc (Biochemistry)
RT
 
ปีการศึกษา 2554
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 นาย กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
PC
2 น.ส. ธัญญพร วงศ์เนตร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
PC
3 นาย ศรัณยู พลนิกร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
ST
4 น.ส. ปณิดา ดวงแก้ว
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
PM
5 นาย วรพจน์ อุณอนันต์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
JY
6 นาย กิตติศักดิ์ ทศพร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวเคมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
Ph.D (Biochemistry)
PC
7 น.ส. มัชฌมน มิตรปราสาท
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554
Ph.D (Biochemistry)
KY
8 น.ส. จารุณี วานิชธนันกูล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
JY
9 น.ส. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
Ph.D (Biochemistry)
MP
10 น.ส. พินน์นรา โรจน์วิรัตน์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Ph.D (Biochemistry)
SJ
11 น.ส. ชะไมพร บุตรเรียง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
Ph.D (Biochemistry)
JY
12 น.ส. แคทลียา โรจน์วิริยะ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่่ 13 พฤษภาคม 2552
Ph.D (Biochemistry)
JY
13 น.ส. วิไลลักษณ์ โข้ยนึ่ง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
M.Sc (Biochemistry)
JY
14 นาย ธีรวัฒน์ ประเสริฐอนันต์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
M.Sc (Biochemistry)
JS
15 น.ส. พนิดา เลิศเกียรติมงคล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
M.Sc (Biochemistry)
PM
16 น.ส. ชัชฎาภรณ์ พิณทอง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
PC
17 นาย ธนิษ ชวลิต
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
SJ
18 น.ส. ลลิดา อ่ำบัว
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
ST
19 นาย ฉายกริช พันธ์ทอง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
LJ
20 น.ส. ปาริฉัตร ธัมมรติ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
TS
21 น.ส. คณิศร์กุล กิจอุดมทรัพย์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
WK
22 นาย วรวัช กิติยานันท์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
ST
23 น.ส. จุฬาลักษณ์ จารุโรจน์ปกรณ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
RT
24 นาย Madhura Bhashaka De Silva
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่
M.Sc (Biochemistry)
TS
 
ปีการศึกษา 2553
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 น.ส. อาภาภรณ์ เมนะคงคา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่่ 7 มกราคม 2553
Ph.D (Biochemistry)
TS
2 น.ส. อัณศยา ท่อนโพธิ์
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Ph.D (Biochemistry)
SJ
3 น.ส. สิริภัทร ชมัฒพงษ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่่ 12 พฤศจิกายน 2552
Ph.D (Biochemistry)
MP
4 นาย สมชาติ แม่นปืน
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
Ph.D (Biochemistry)
PC
5 นาย พิชญะ คำอ้าย
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 12 พฤษภาคม 2553
Ph.D (Biochemistry)
JS
6 นาย Birendra Kumar Jha
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 27 มกราคม 2554
M.Sc (Biochemistry)
MP
7 น.ส. Nguyen Thi Thanh Phuong
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 13 ธันวาคม 2553
M.Sc (Biochemistry)
ST
8 น.ส. พงศนาถ ผ่องเจริญ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 13 ธันวาคม 2553
M.Sc (Biochemistry)
RT
9 น.ส. ภัคนันท์ แก้วกอง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 16 มีนาคม 2554
อาชีพ: ผู้ช่วยวิจัย
สถานที่ทำงาน: Biomedical Engineering Research Unit / Biomaterials Lab, MTEC, Pathumthani, Thailand
M.Sc (Biochemistry)
TS
10 น.ส. ชุติมา เสรีรักษ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 30 มีนาคม 2554
M.Sc (Biochemistry)
SJ
11 น.ส. ศศินันท์ ศิริศรีมังกร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 29 มีนาคม 2553
M.Sc (Biochemistry)
MP
 
ปีการศึกษา 2552
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 นาย วรพล รัตน์ชื่น
อาชีพ: ทำวิจัยหลังปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน: สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
Ph.D (Biochemistry)
WS
2 นาย ทรงกรด สาระภูษิต
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
Ph.D (Biochemistry)
PM
3 น.ส. วรเพ็ญ ตรีกิจการมงคล
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 14 พฤษภาคม 2552
Ph.D (Biochemistry)
TS
4 นาย รัตนชัย ไทยประทุม
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 22 ธันวาคม 2552
Ph.D (Biochemistry) JS
5 น.ส.เมทินี โปร่งจิตร
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 28 กันยายน 2552
อาชีพ: นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
สถานที่ทำงาน: บ.มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
Ph.D (Biochemistry) PC
6 นาย สิทธิสม วิจิตรบูรพัฒน์
อาชีพ:
ผู้ช่วยวิจัย
สถานที่ทำงาน: ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
M.Sc (Biochemistry)
TS
7 น.ส. ชาลินี นันทโกวัฒน์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 21 พฤษภาคม 2552
อาชีพ: Product Specialist
สถานที่ทำงาน: DKSH (Thailand) Limited
M.Sc (Biochemistry)
RT
8 น.ส. เพ็ญธนา สมานพันธ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 31 มีนาคม 2552
อาชีพ: แอร์โฮสเตท
สถานที่ทำงาน: สายการบินโอมาน แอร์ไลน
M.Sc (Biochemistry)
SJ
9 น.ส. อรวรรณ บริรักษ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 31 มีนาคม 2552
อาชีพ:
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน:
University of Amsterdam
M.Sc (Biochemistry)
SJ
10 น.ส. ศิริวรรณ บุญมา
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
อาชีพ: ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc (Biochemistry) WN
11 นาย บัญชา มะโฮง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันทื่ 4 ธันวาคม 2552
อาชีพ: ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน: Kyunghee University, Korea
M.Sc (Biochemistry) KY
12 น.ส. เสาวภา ด้วงปาน
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
อาชีพ:ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน:
University of Wisconsin-MD, USA.
M.Sc (Biochemistry) SJ
13 น.ส. วรินทรา พิศวง
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552
M.Sc (Biochemistry)
PC
 
ปีการศึกษา 2551
 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ปริญญา
อ.ที่ปรึกษา
1 นาย เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล
อาชีพ: นักวิจัย
สถานที่ทำงาน: ห้องปฏิบัติการชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
Ph.D (Biochemistry)
JS
2 นาย จรูญโรจน์ โชควิวัฒน์คุณ
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี
Ph.D (Biochemistry)
SJ
3 น.ส. โสมฤทัย บุญสืบสกุล
อาชีพ: Scientific Manager
สถานที่ทำงาน:
Thai-Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Ph.D (Biochemistry)
PM
4 น.ส. ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ
Ph.D (Biochemistry)
RT
5 นาย วิทวัส แจ้งเอี่ยม
อาชีพ: อาจารย์
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
Ph.D (Biochemistry)
ST
6 นาย ศรายุธ นิจวิภากุล
อาชีพ: นักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตอาจารย์แพทย์
สถานที่ทำงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
Ph.D (Biochemistry)
PC
7 นาย พีร์ วิทูรพณิชย์
อาชีพ: นักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตอาจารย์แพทย์
สถานที่ทำงาน: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
Ph.D (Biochemistry)
ST
8 นาย มนตรี ทิพย์พรวงษ์
อาชีพ: นักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตอาจารย์แพทย์
สถานที่ทำงาน: วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ
Ph.D (Biochemistry)
RT
9 น.ส. สุทัตตา กิตติดนัยรักษ์
อาชีพ: นักวิจัย
สถานที่ทำงาน:
ILC International Co., Ltd.
M.Sc (Biochemistry)
MP
10 นาย กาสิพงษ์ กิจดำรงค์สันต์
อาชีพ: นักวิทยาศาสตร์
สถานที่ทำงาน:
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
M.Sc (Biochemistry)
JM
11 นาย พงศกร โพธิ์ถาวร
อาชีพ: Product specialist
สถานที่ทำงาน:
Seispec Co., Ltd.
M.Sc (Biochemistry)
JM
12 นาย วุฒิพงษ์ เจริญนิติกุล
อาชีพ: Medical Sales Representative
สถานที่ทำงาน:
GlaxoSmithKline division, PL Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd.
M.Sc (Biochemistry)
MP
13 น.ส. กิตติกร คุ้มพรสิน
อาชีพ: ผู้ช่วยวิจัย
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
M.Sc (Biochemistry)
JY
14 น.ส. นันธิดาพร เรืองชาญ
อาชีพ: R&D researcher
สถานที่ทำงาน: BioNet-Asia, นิคมอุตสากรรมไฮเทค อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
M.Sc (Biochemistry)
PC
15 น.ส. พัชรพรรณ ศิริวัฒน์
อาชีพ: ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สถานที่ทำงาน: Science and Technoloy Policy and Management, University of Edinburgh, United Kingdom
M.Sc (Biochemistry)
JS