หลักสูตรการศึกษา : ชีวเคมี (นานาชาติ)

ภาควิชาชีวเคมี มีหลักสูตรสำหรับบัณฑิตศึกษา คือ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก (นานาชาติ) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

ดาวน์โหลด:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (2018)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (2018)

 
หลักสูตรเก่า

2017
     - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (2017)
     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (2017)

2016
     - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 
ทำไมต้องเป็นพวกเรา?
เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ภาควิชา
เป็นอันดับ1 ในด้านชีวเคมีและชีวโมเลกุลในประเทศไทย
ภาควิชาของพวกเราเป็นผู้นำหลักสูตรชีวเคมีและชีวโมเลกุลในทางปฏิบัติมายาวนาน เป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดอันดับมหาวิยาลัยของไทยในปี 2548 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) ภาควิชาชีวเคมีของเราเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
มีผลงานตีพิมพ์ของแต่ละบุคลากรสูงที่สุด
ปัจจุบันภาควิชาของพวกเรามีบุคลากรผู้ให้ความรู้ 20 ท่าน ผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ (...รายละเอียดเพิ่มเติม...) บุคลากรแต่ละท่านมีผลงานตีพิมพ์เฉลี่ยท่านละ 2.5 ฉบับต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่งานวิจัยของคุณจะได้ตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ
รับประกันคุณสมบัติของคุณ
ตลอด 54 ปี ภาควิชาของเราผลิตนักศึกษาที่จบแล้วมากกว่า 580 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ไทย โปรแกรมของภาควิชาทำให้คุณสมบัติของคุณเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทย นักศึกษาปริญญาเอกมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 2 ฉบับ และต้องขึ้นเป็นชื่อแรก ส่วนนักศึกษาปริญญาโทมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับต่อคน ลงในวารสารนานาชาติ
มีหัวข้องานวิจัยที่หลากหลาย
งานวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการศึกษา งานวิจัยในภาควิชามีให้เลือกทำถึง 7 กลุ่ม คือ 1) Aquatic Molecular Biology 2) Bionanotechnology 3) Cancer and Stem Cell Biology 4) Gene Regulation and Metabolic Science 5) Structural Biology and Enzyme Catalysis 6) Plant Molecular Biology and 7) Systems Biology.
นักศึกษาสามารถเลือกทำงานวิจัยที่ตนเองชอบและถนัดและมั่นใจได้ว่างานวิจัยในภาควิชาของเรามีที่คุณต้องการอย่างแน่นอน
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรในภาควิชามีการพัฒนาปรับปรุงความรู้ด้านชีวเคมี เซลล์ และชีวโมเลกุลอย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาปริญญาโทต้องเรียนเนื้อหาอย่างน้อย 24 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2552 มีการปรับปรุงหลักสูตรและมีหัวข้อใหม่ถึง 4 เรื่องที่แนะนำ คือ SCBC609 Structure and Mechanism of enzymes, SCBC610 Modern Metabolism, SCBC611 Functional Genetics and Genomics, and SCBC612 มั่นใจได้ว่าหลักสูตรของเรามีการปรับปรุงพัฒนาเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติอย่างแน่นอน. ... [ รายละเอียดเพิ่มเติม ].
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาเอกของเราส่วนใหญ่ได้รับทุนเพื่อทำวิจัยในต่างประเทศภาควิชาของเรามีห้องปฏิบัติการร่วมอยู่ในหลายประเทศและมีการพบปะระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับ ศาสตราจารย์และนักศึกษาในต่างประเทศทุกปี
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนในภาควิชาของเราอยู่ในระดับมาตรฐานนานาชาติดังนั้นในการสอนจึงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
ทุนสนับสนุน
นักศึกษาโดยเฉลี่ย 90 % ในภาควิชาของเราได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้พบปะนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ
อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกอันดีเยี่ยม
ภาควิชาของเรามีห้องปฏิบัติการวิจัย 17 ห้อง ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 ห้อง P2-containment facility 1 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และห้องเครื่องมือ 3 ห้อง เครื่องอำนวยความสะดวกรวมถึง X-ray Diffractometer, Stopped-flow Spectrophotometer, Anaerobic Glovebox, Rapid Quench Flow Apparatus, Confocal Fluorescent Microscope ฯลฯ เครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในงานวิจัย เช่น mass spectrometer, atomic absorption analyzer, HPLC, GC are available at Central Instrument Facility (CIF) of the Faculty... [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
มิตรภาพ
ภาควิชาของเรามีความเป็นกันเองในการเรียนการสอนและการทำวิจัย และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดมิตรภาพและอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัวเดียวกัน
ใครสามารถสมัครได้?
1.
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี หรือ จบปริญญาตรี สาขาอื่นๆ หรือทางคลินิกและการแพทย์ มีเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 3.50 นักศึกษาที่เกรดต่ำกว่า3.50 สมัครกับประธานหลักสูตร
2.
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ระดับปริญญาโท หรือ จบปริญญาโท(ชีวเคมี เคมี ชีวโมเลกุล หรือที่เกี่ยวข้อง)
หลักสูตรรายวิชา :
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ :
  ประธานหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (e-mail : kittisak.yok@mahidol.ac.th)
หลักสูตรปริญญาโท : ผศ.ดร.ดนยา ปโกฏิประภา (e-mail : danaya.pak@mahidol.ac.th)
โทร. + 66 2 201-5600-1 แฟกซ์. +66 2 354-7174