ความร่วมมือภายในประเทศ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ภาควิชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หน่วยงานพยาธิวิทยาและอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
  หน่วยงานพยาธิวิทยาและศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเเกล้า
  หน่วยปฏิบัติการชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
  หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
  สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสุรนารี
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  สถาบันอณูพันธุศาสตร์