เกียรติประวัติและรางวัล : คณาจารย์และบุคลากร

รางวัลนักศึกษา
 
ปี 2562
ดร. กรกมล เลิศสุวรรณ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2562 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย Delaware เรื่อง "การค้นพบโปรตีนฟิบูลินวัน ในฐานะโปรตีนจากเซลล์จากไขกระดูกในชั้นสตอร์มาลของมนุษย์ ชนิดเอชเอสไฟว์ ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก"
 
ปี 2561
ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์  รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ (Young BMB Award) ประจำปี 2561 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาควิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
- รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
- รางวัล FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018
 
ปี 2560
ผศ.ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล รางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)” ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย  รางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560 (ประเภทบุคลากร) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
รางวัลนักวิทยาศาสต์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
ได้รับรางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง กองทุนนิวตัน
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น - ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 ระดับดี ผลงานวิจัยเรื่อง "องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559 ระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง "ซีรีนไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่ สำหรับโรคมาลาเรีย" จากสำนักงานคณะกรรมการวิยจัยแห่งชาติ (วช.)
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำ
ในการสร้างนวัตกรรม
   
ปี 2559
ดร. วโรดม เจริญสวรรค์ ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง ประจำปี 2559 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร. ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
ปี 2558
ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย Columbia เรื่อง "การส่งสัญญาณ Notch ในกระบวนการสร้าง เส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง" (Notch Signaling in Tumor Angiogenesis)
รศ.ภิญโญ พานิชพันธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2558 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Award (สาขา Life Science & Agricultural Science) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาชีวเคมี จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2557
ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล ได้รับการคัดเลือกเป็น "นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
รศ.ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award) ประจำปี 2557 ของสาขาชีวเคมีึ และชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล - ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556
- รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 Core Value I (Integrity)
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2556
- ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556  Core Value L (Leadership)
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
ดร. ดนยา ปโกฏิประภา รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 เรื่อง "การศึกษาทางชีววิทยาโครงสร้างและ ชีวเคมีของโปรตีนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบนิวคลีโอไทด์เอ็กซิชั่น"
(Structural and Biochemical Studies of Bacterial Nucleotide Excision Repair)  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี 2556
รศ.ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์ - รางวัลนักเคมีศึกษาดีเด่น (CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2012) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
- รางวัลนักเคมีศึกษาดีเด่น (2013 Asian Award for Distinguished Contribution to Chemical Education)
- คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล 2013 Asian for Distinguished Contribution to Chemical Education จาก The Federation
of Asian Chemical Societies (FACS)
ศ.ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา การวิจัย ประจำปี 2555 (ข่าว 3 มิติ)
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
ปี 2555
รศ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2012
ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รับปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554
ศ.ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ รับโล่เกียรติคุณ ในการบรรยายพิเศษ จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th Annual Conference of the Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)
ปี 2554
ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
รศ.ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี - รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สาขา Life Sciences
- รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น ประจำปี 2554
รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2553
ภาควิชาชีวเคมี รางวัล the Toray Awrd ( Best institution ) จากมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ปี 2553
รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น - รางวัล Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology
- รางวัล TRF-CHE Scopus Researcher Award (Life Science)
- รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.2552
รศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี พ.ศ.2553
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลย์นิยม ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี โภชนาการ) ประจำปีการศึกษา 2552
ปี 2552
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี
พ.ศ. 2551
รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น - รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นใหม่ ประจำปี 2552 ของสาขาชีวเคมีึ และชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
- รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552
ปี 2551
รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2551
รศ.ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2550
รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล - รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนบดินทรเดชา
ปี 2549
ศ.ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี
พ.ศ. 2548
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช
ปี 2548
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2547
รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปี พ.ศ. 2547
ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2547
รศ.ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัล Best Practice ประเภทที่ 3 สถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน
Ajinomoto Award ของ Ajinomoto Foundation สำหรับการได้บริการสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (I-Kit, I-Reagent, Color reader)
รศ.ดร. พิณทิพ รื่นวงษา รางวัล Best Practice ประเภทที่ 3 สถาบันความปลอดภัย ในการทำงาน
ผศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2547
ปี 2547
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2547
ศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2547
รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2547
ดร.จิรันดร ยูวะนิยม รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ผลงานวิจัย เรื่อง "Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures (Nat. Struct. Biol. (2003): 357-365)" ประจำปี พ.ศ. 2547
ปี 2546
ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ( ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2546
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ - รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี และเภสัช ประจำปี พ.ศ. 2546
- รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2546
ศ.ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2546
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม - รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2546
- ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2546
ผศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัล L’OREAL for women in Science ประจำปี พ.ศ. 2546
ผศ.ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2546
ดร.จิรันดร ยูวะนิยม รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2546
ปี 2545
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ - รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2545
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2545
ศ.ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ (Toyota Thailand Foundation, TTF Award) ประจำปี พ.ศ. 2545
ปี 2544
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ประจำปี พ.ศ. 2544
ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ( สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี พ.ศ. 2544
ปี 2543
ศ.ดร.วิชัย บุญแสง - รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2543
- รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2543
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. (สาขาอณูชีววิทยา) ประจำปี พ.ศ. 2543
ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. (สาขาอณูชีวเคมี) ประจำปี พ.ศ. 2543
ปี 2542
รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ - รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2542
- ครูดีเด่นระดับอุดมศึกษา ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2542
รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2542
ปี 2541
ศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2541
ปี 2540
ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาการศึกษา และวิชาการ
สำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2540
รศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2540
รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2540
รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2540
รศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540
ปี 2539
ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล - รางวัลทุนนักวิจัยอาวุโส สวทช.
- รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2539
ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539
ศ.ดร.วิชัย บุญแสง รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539
ปี 2538
รศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2538
ปี 2535
รศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปี พ.ศ. 2535
ปี 2534
ผศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2534
ปี 2531
ผศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ รางวัลวิจัย L.W. Frohlich จาก The New York Academy of Science, U.S.A.
ปี 2530
รศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
ปี 2528
รศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2528
ปี 2527
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2527
ปี 2520
ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิจัย