แนะนำภาควิชา :

      ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2507 ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยของมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ หลังจากนั้นภาคฯ ก็ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในความเป็นผู้นำในสาขาวิชาชีวเคมีทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์ เจมส์ ดินนิ่ง และศาสตราจารย์ เจมส์ โอลสัน เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานที่เข้มแข็งด้านวิชาการแก่ภาควิชาฯ ในช่วงแรก ของการจัดตั้งภาคฯ ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษ ภาควิชาชีวเคมีได้เป็นแกนนำสำคัญ ในการผลิตบุคลากรสาขาชีวเคมีที่มีคุณภาพ คณาจารย์และศิษย์เก่าของภาควิชาฯ หลายท่านประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานศิษย์เก่าหลายท่านมีบทบาทสำคัญ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การวิจัยระดับชาติ และ/หรือทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญในองค์กรระดับนานาชาติ นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาเอกจำนวนมากกว่า 145 คน และผลิตบัณฑิตปริญญาโทจำนวนประมาณ 430 คน

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของอาคาร Pr, B และ R มีเนื้อที่ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ประมาณ 3,000 ตร.ม. ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการจำนวน 12 ห้อง มีห้องเย็น 1 ห้อง มีห้องกัมมันตรังสี 1 ห้อง ห้องเลี้ยงเชื้อ 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการระดับ P2 จำนวน 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และห้องเครื่องมือรวมจำนวน 2 ห้อง

 

ในห้องเครื่องมือรวมนี้จะมีเครื่องมือวิจัยส่วนกลางที่นักศึกษาสามารถใช้ร่วมกัน เช่น เครื่องเหวี่ยงความเร็วสูง เครื่องวัดการดูดแสง UV/VIS เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 และ -80 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องมือวิจัยทันสมัยอื่นๆ ที่มีอยู่ในศูนย์เครื่องมือรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ