นักศึกษาระดับปริญญาเอก :

ระดับปริญญาเอก
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 4914049 น.ส.วรีรัตน์ อำนาจวิจิตร์ MP
2 5337236 น.ส. จันทร์เพ็ญ พืชสกิชลพสุธา
TS
3 5436634 น.ส. กิตติยา อิสลาม TS
4 5536719 นาย ชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ TS
5 5537518 น.ส. ศิริลักษณ์ วัฒนวาณิชกร SJ
6 5537719 น.ส. ชนัญญา หวงธีระกุล LJ
7 5636007 น.ส. วริษฐา แสวงดี ST
8 5636009 น.ส. รุ้งดาวรรณ วงค์สามารถ KY
9 5636186 น.ส. ดวงทิพย์ ไตรศรีวิรัตน์ PC
10 5636187 น.ส. ลิตวดี เจือบุญ PC
11 5636190 น.ส. พรรณนภา ปิ่นเวหา SJ
12 5636193 นาย อุดม เหลาอ่อน SJ
13 5636200 น.ส. เอมอร หอมจันทร์ DP
14 5736020 น.ส. แพรวา สุธาพจน PW
15 5736084 น.ส. อิศราพร พิณฐะ PC
16 5736086 น.ส. นภาพร ศรีเด่น VC
17 5736461 น.ส. ธิติภา ทศพรวิชัย LJ
18 5736462 น.ส. ดนูนาถ ชูมณี KY
19 5736463 นาย คมกริช สวัสดี KP
20 5836093 น.ส. สุภัทรา โพธิ์อุบล KL
21 5836094 น.ส. ศุภาพิชญ์ วงค์กุนะ TJ
22 5838598 น.ส. วิชชุดา สุขจ้อย SJ
23 5936951 นาย กิตติ วุฒิสาธิต  
24 5936953 นาย เพิ่มคุณ เพิ่มศิริวิศาล  
25 5936954 น.ส. ธนภรณ์ เพ็ชร์รื่น  
26 5937024 น.ส. สุนัดดา โพธิ์สุวรรณ  
27 5937025 น.ส. เมธิณี พิพัฒนา  
28 6036019 น.ส. จันทริการ์  กุมาร อโรร่า  
29 6037857 น.ส. สาธิกา ยวนแหล  
30 6037903 นาย วัฒนพงศ์  สิทธิเสรี  
31 6037904 น.ส. วิชุดา โพธิชัยศรี  
32 6037905 น.ส. ธัญลักษณ์ ไกรทอง  
33 6038488 นาย ขันติ รัตนพรสมปอง  
34 6038552 น.ส. กนกขวัญ สมฤทธิ์