นักศึกษาระดับปริญญาโท :

ระดับปริญญาโท
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล อ.ที่ปรึกษา
1 5736467 นาย ภควันต์ ช่วยบุญญะ SJ
2 5736469 นาย นัฐวุฒิ บัวศรี JY
3 5836066 น.ส. ศุภิสรา ศรีประโมทย์ WK
4 5836067 น.ส. ลัดดาวัลย์ อุเปกขาวงศ์ RT
5 5836068 น.ส. ชนิดา วุฒิชัยรังสรรค์ TK
6 5836193 นาย พงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์ MP
7 5836214 นาย พีรพัฒน์ คำวชิรพิทักษ์ PW
8 5836215 น.ส. พลอยไพลิน โชคสวัสดิ์ KP
9 5836216 นาย พบธรรม มั่นขจรพงษ์ PC
0 5836217 น.ส. กัญญาณัฐ เกษตรสุนทร OI
11 5836218 น.ส. ธนาภา สุขแสงรัตน์ SS
12 5836219 น.ส. ญาณิศา วาสนาทิพย์ SS
13 5836221 น.ส. อัจฉรา วงศาเทพ PC
14 5837334 น.ส. สกุลรัตน์ อุบลประเสริฐ PC
15 5837335 นาย ยศกร ตันติอภิบาลกุล KP
16 5837337 นาย อนันต์ ยืนยาว DP
17 5837338 นาย กฤษดา ใจสมัคร MP
18 5837339 นาย ณัฎฐ์ เผือกผุด PW
19 5837340 น.ส. วรรณ์ริสา คำทวี OI
20 5936035 นาย สารัช เลิศจินตนากิจ  
21 5936690 น.ส. อรวรรณ เทพมณี  
22 5936692 น.ส. อรรัมภา ธนพันธุ์พาณิชย์  
23 5936693 น.ส. เกศินี สีพาย  
24 5936694 นาย จักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว  
25 5936695 นาย ภาณุพล มงคลศิริ  
26 5936711 Mr. Sonam Wangchuk  
27 5937026 นาย วชิระ จินันทุยา  
28 5937027 น.ส. สุปรียา ศรีสุข  
29 5937028 นาย ศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์  
30 5937029 น.ส. ศิรประภา สิริทัตสุนทร  
31 5937030 น.ส. รัตนพร เกรียงศักดิ์ศรี  
32 5937031 น.ส. จุธาภัค เจนกิจกลชัย  
33 5937676 น.ส. ศุภานัน นันทวุฒิพันธุ์  
34 6036304 น.ส. รัชนี ดวงรัตน์  
35 6036305 น.ส. ณัฐณิชา ธัญนพ  
36 6036306 นาย ปวีณพล จันทรบูรณ์  
37 6036307 น.ส. กวินนาฏ เสืออบ  
38 6037906 น.ส. จุฑามณี วงแก้วเจริญ  
39 6037921 น.ส. เจนจิรา จันทร์ชูพร   
40 6037922 น.ส. ธนกานต์ ปลัดทอง  
41 6037923 น.ส. ศุภกานต์ พันธุรัตน์