ประมวลภาพนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ 2560

 

 
โครงการยูนิลอฟท์ (ศาลายา)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
มอบทุนการศึกษาแก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 300,000 บาท
 
ทุนผลการเรียนดีเยี่ยมรายวิชากายวิภาคศาสตร์
สนับสนุนโดย โครงการยูนิลอฟท์ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน
 
นศพ. ชิษะณุ ธรรมมารัตน์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
นศพ. วรุตม์ สงวนทรัพย์ สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นศพ. ณัฐนนท์ เรืองทรัพย์วิไล สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทุนโครงการยูนิลอฟท์ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน
 
นศพ. สรรเสริญ ศิริพัฒนาภรณ์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
นศพ. ณัฐริดา บรรเทิงใจ
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นศพ. อนุตต์ จันทยา
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ทุนมูลนิธิคุณบุญชู โรจนเสถียร จำนวน 3 ทุน
 
นศพ. เสฎฐวุฒิ รักษามั่น
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นศพ. กานต์ ลิ้มศิริสวัสดิ์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
นศพ. บุญสิตา จิรนันทภาส
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ทุนอาจารย์นายแพทย์ไพศาล บุญสะกันต์-แพทย์หญิงอนงค์ลักษณ์ รัตนศิริวิไล จำนวน 1 ทุน
 
นศพ. ดวงหทัย ฤกษ์ลักษณี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ร่วมกับ ทุนนายแพทย์อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี และ
   ทุนนายแพทย์เกษม วังอนุสรณ์ จำนวน 1 ทุน
 
นศพ. ศิริศักดิ์ รัตนะนวล
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ทุนคุณวิชชา ศรีจันทราพันธุ์ จำนวน 3 ทุน
 
นศพ. จุฑารัตน์ ภู่ทอง
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นศพ. เบญญา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
นศพ. ก้องภพ อังศุภาสกร
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ทุนคุณธนันท์รัฐ-ณัฐวัฒน์-ไตยรัตน์-วิชิต-อิริยา รัตนศิริวิไล ร่วมกับทุน บริษัท เดอะแพชชั่นไฟว์ จำนวน 1 ทุน
 
นศพ. สมปรารถนา ศิริไสย
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ทุนคุณประเสริฐ ไวยาวัจมัย จำนวน 1 ทุน
 
นศพ. ยศวัศ เหล่าจิรกร
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ทุนคุณวรเทพ-วรพงศ์ อัศวนิเวศน์ จำนวน 1 ทุน
 
นศพ. ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ทุนคุณนลินา หิรัญพฤกษ์ จำนวน 2 ทุน
 
นศพ. สุดารัตน์ ใจเย็น
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นศพ. ปิยนันท์ จำปาทอง
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ทุนคุณธานัท หิรัญพฤกษ์ จำนวน 2 ทุน
 
นศพ. พิทักษ์พงศ์ จงปัตนา
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
นศพ. อาทิตยา ปรัชญาพรศรี
สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล