Locations of visitors to this page

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Web Counters
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2550

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พันธกิจและความมุ่งมั่น

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานและพันธกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิจัยด้านวิชาการ
และการเรียนรู้ ด้านบริหารวิชาการและด้านความเป็นสากล พวกเราชาวกายวิภาค-คณะวิทย์ก็มีปณิธาณทั้ง 4 ด้านนี้เป็นเวลายาวนาน
ควบคู่กับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหิดลมาร่วม 5 ทศวรรษแล้ว...

ข่าวและเหตุการณ์


ประกาศทุน
ใบสมัคร (PDF)
ใบสมัคร (Word)

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ


วันศุกร์-วันเสาร์ ที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เวลา (กรุณาตรวจสอบจากกำหนดการ)
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดและกำหนดการ

พิธีขอขมา อำลา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560, เวลา 08.45 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและกำหนดการ

พิธีขอขมา อำลา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่


เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560, เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN 1 ชั้น 3
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ref. Link: ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมพิธีขอขมา อำลา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560, เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN 1 ชั้น 3
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม

Nikon Eclipse 80i


23 มีนาคม 2560, เวลา: 09:30-15:00
สถานที่ ห้อง AN202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คุณภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ ห้อง AN110
Tel: 02-201-5427, E-mail: pakpoom.thi@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


20-21 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา: 09:00-16:00
สถานที่ ห้อง AN201-202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม


14-15 มีนาคม 2560, เวลา: 09:00-16:00
สถานที่ ห้อง AN202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คุณภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ ห้อง AN110
Tel: 02-201-5427, E-mail: pakpoom.thi@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


ณ. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ 3 (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ
คำประกาศเกียรติคุณ


ณ. ห้อง L1 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุนรวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ทั้งนี้จะมีการมอบทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู่บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป
ประกาศทุน (ฉบับล่าสุด)!
ประกาศทุน
ใบสำคัญรับเงิน
ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการฌาปนกิจศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
วิชามหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ฌาปนสถาน ทอ.วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต 
เอกสารเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
23 พ.ค. 255924 พ.ค. 255925 พ.ค. 255926 พ.ค. 2559
27 พ.ค. 2559


ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ. ลานอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ในวันที่ 3-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ PB สาขาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด


รายละเอียด

ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม AN 202
เวลา 11.00-12.00 น.
กำหนดการ

ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม AN 202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการ
ภาพกิจกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาพกิจกรรม


ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง AN 201 – 202


รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


หัวข้อเรื่อง Effect of the Extracts from the Sea Cucumbers, Holothuria scabra, on Wound Healing Processes: the in Vitro Assays จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
(อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์)
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการฌาปนกิจศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
วิชามหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 102 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น.
ณ ฌาปนสถาน ทอ.วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมรายละเอียดเพิ่มเติม


นักศึกษาแพทย์สามารถยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใน 25 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง AN 201-2
ภาพกิจกรรม

ณ ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ 3 (ศาลายา) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ 2558
กำหนดการ


ภาพกิจกรรม