Locations of visitors to this page

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Web Counters
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2550

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พันธกิจและความมุ่งมั่น

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานและพันธกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิจัยด้านวิชาการ
และการเรียนรู้ ด้านบริหารวิชาการและด้านความเป็นสากล พวกเราชาวกายวิภาค-คณะวิทย์ก็มีปณิธาณทั้ง 4 ด้านนี้เป็นเวลายาวนาน
ควบคู่กับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหิดลมาร่วม 5 ทศวรรษแล้ว...

ข่าวและเหตุการณ์


รายละเอียด ประกาศฯ
แบบฟอร์มสมัครขอทุน (เป็น Google Form แนะนำให้ Login ด้วย Gmail ก่อน)

หมายเหตุ: หากไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน
สามารถแจ้งปัญหามาที่ คุณนเรศ e-Mail: naretsc@gmail.com


วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วัน ที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วัน ที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ

วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ
เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีบรรจุศพ

รายละเอียด ประกาศฯ

รูปภาพการรับทุนการศึกษา


กำหนดแจกทุน และเอกสารที่ใช้ในการรับทุนการศึกษา

ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า)
ใบสำคัญรับเงิน (ตัวอย่าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับทุนการศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ
รายละเอียด
ประกาศฯ
แบบฟอร์มสมัครขอทุน


วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10:00 - 17:30 น.
ณ ห้อง AN 201 - 202 ตึกกายวิภาคศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการรูปภาพรูปภาพ
1
รูปภาพ 2รูปภาพ