คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุ

ชื่อ-สกุล : ยินดี กิติยานันท์,สพ.ญ., วท.ม., ศาสตราจารย์
(หัวหน้าภาค)
ตำแหน่ง : Professor
การศึกษา : M.Sc. (Mahidol University)
Expertise : Reproductive biology (oocyte and sperm maturation)
  In vitro embryo technologies and embryo transfer for
    assisted reproduction
    (IVF-ET, sexing, and cryopreservation)
  Cloning (nuclear transfer)  
  Stem cell (embryonic stem cell and adult stem cell )  
    for medical and agricultural researches  
  Transgenic animal models for diseases  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : B103  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5404  
  อีเมลล์ : yindee.kit@mahidol.ac.th