คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, พ.บ., Ph.D., ศาสตราจารย์ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
ตำแหน่ง : Professor Dr.
การศึกษา : M.D.; Ph.D. (University of Rochester), USA
ความรู้ความชำนาญ : Domestication and selective breeding of the black tiger
    shrimp,Penaeus monodon
  Mechanisms of the infectious process in shrimp
  Problems posing on shrimp industry, disease outbreaks  
    such as white spot disease, yellow-head disease, etc.  
  กุ้งกุลาดำ; โรคติดเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำ; ไวรัสตัวแดงดวงขาว;  
    ไวรัสหัวเหลือง  
ติดต่อ : ภาควิชา :ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ / Centex Shrimp  
  ห้อง : K436  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5866  
  อีเมล์ : boonsirm.wit@mahidol.ac.th, wboonsirm@yahoo.com
FULL CV        
Research Interest : Shrimp molecular biology and biotechnology
Education :      
1966-1970 B.Sc. (Hon) Mahidol University, Bangkok, Thailand 
1970-1973 M.D. Mahidol University, Bangkok, Thailand
1975-1978 Ph.D. (Neuroendocrinology) University of Rochester, Rochester, NY, USA
Work Experiences and Training:
Teaching Experience:
Year Course Institute
1974-1975 Gross Anatomy Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol
    University, Bangkok, Thailand
1978 Microanatomy Department of Anatomy, University of Rochester,
    Rochester,NY, USA
1979 Neurosciences Center for Medical Education, Indiana University, Gary, IN,
    USA
1980-2014 Gross Anatomy & Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol
  Neuroscience University,Bangkok, Thailand
Postdoctoral Training:
Year Institute
1978-1980 Center for Medical Education, Indiana University, Gary, IN, U.S.A.
1989-1990 The University of Texas, Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX,
  USA     
Career Path:      
Year Position Institute
1974-1975 Lecturer Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol
    University,Bangkok, Thailand  
1980-1986 Assistant Professor -Same-  
1986-1999 Associate Professor -Same-  
1999- Professor Department of Anatomy and Center of Excellence for
    Shrimp Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of
    Science,Mahidol University, Bangkok, Thailand