Locations of visitors to this page

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Web Counters
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2550

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พันธกิจและความมุ่งมั่น

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานและพันธกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิจัยด้านวิชาการ
และการเรียนรู้ ด้านบริหารวิชาการและด้านความเป็นสากล พวกเราชาวกายวิภาค-คณะวิทย์ก็มีปณิธาณทั้ง 4 ด้านนี้เป็นเวลายาวนาน
ควบคู่กับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหิดลมาร่วม 5 ทศวรรษแล้ว...

ข่าวและเหตุการณ์


ประกาศรายชื่อ นศพ. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯ

รายละเอียด
ประกาศฯ
แบบฟอร์มสมัครขอทุน


วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10:00 - 17:30 น.
ณ ห้อง AN 201 - 202 ตึกกายวิภาคศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการรูปภาพรูปภาพ
1
รูปภาพ 2รูปภาพ