Locations of visitors to this page

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Web Counters
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2550

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พันธกิจและความมุ่งมั่น

มหาวิทยาลัยมหิดลมีปณิธานและพันธกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” ในการสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิจัยด้านวิชาการ
และการเรียนรู้ ด้านบริหารวิชาการและด้านความเป็นสากล พวกเราชาวกายวิภาค-คณะวิทย์ก็มีปณิธาณทั้ง 4 ด้านนี้เป็นเวลายาวนาน
ควบคู่กับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหิดลมาร่วม 5 ทศวรรษแล้ว...

ข่าวและเหตุการณ์

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ

MoneyDonationForm

(updated 18 มิ.ย. 2561 เวลา 13.33)
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน (ครบแล้ว)
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท จำนวน 1 ทุน (ครบแล้ว)
- ทุนการศึกษา 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน (ครบแล้ว)
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 7 ทุน (ขาด 1 ทุน)
สามารถติดต่อบริจาคทุนฯ (ภายใน 29 มิถุนายน 2561) ได้ที่
1. คุณลัดดาวัลย์ บัวเทศ ธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โทร. 02-201-5402
2. กรุณาโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหิดล" สาขาศิริราช ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 016-2-10322-3
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการบริจาคเงิน และแจ้งยืนยันการบริจาคเงิน
3.1 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ
3.2 Download แบบยืนยันการบริจาคทุนฯ

กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ Download แบบยืนยันการบริจาคทุนฯ กรุณาติดต่อ คุณนเรศ จันทรังสิกุล โทร. 02-201-5402
หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงิน (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
หนังสือเรียนเชิญบริจาคทุนฯ

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพฯวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น.
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและกำหนดการ


Ref.: Grad Website


ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลหลักสูตร
รายวิชา รายวิชา
แผนการศึกษา แผนการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ONLINE ADMISSION SYSTEM
ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพฯวันศุกร์-วันเสาร์ ที่ 15-16 มิถุนายน 2560
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและกำหนดการ

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกตัญญู
จัดพิธีบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อนำไปประกอบพิธีฌาปนกิจย่อย ณ วัดไผ่ตัน
โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ฌาปนสถาน ทอ.
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร (ศาลาทักษิณาประดิษฐ)

ประมวลภาพโดย SPRING NEWS NETWORK


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาฯ: ต้นเดือน กรกฎาคม 2561 New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ
รายละเอียด ประกาศฯ
แบบฟอร์มสมัครขอทุน (เป็น Google Form แนะนำให้ Login ด้วย Gmail ก่อน)

หมายเหตุ: หากไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน
สามารถแจ้งปัญหามาที่ คุณนเรศ e-Mail: naretsc@gmail.com


วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วัน ที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วัน ที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ

วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ
เวลา ๑๙.๓๐ น. พิธีบรรจุศพ

รายละเอียด ประกาศฯ

รูปภาพการรับทุนการศึกษา


กำหนดแจกทุน และเอกสารที่ใช้ในการรับทุนการศึกษา

ใบสำคัญรับเงิน (ฟอร์มเปล่า)
ใบสำคัญรับเงิน (ตัวอย่าง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับทุนการศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ
รายละเอียด
ประกาศฯ
แบบฟอร์มสมัครขอทุน


วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10:00 - 17:30 น.
ณ ห้อง AN 201 - 202 ตึกกายวิภาคศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการรูปภาพรูปภาพ
1
รูปภาพ 2รูปภาพ