ใบสมัครงาน

ข้อมูลการสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา
เพิ่มประวัติการศึกษา
 
วุฒิที่
ใช้สมัคร*
ระดับการศึกษา* ชื่อสถานศึกษา* คณะ/สาขาวิชา* ปีที่จบ* เกรดเฉลี่ย*
ประวัติการทำงาน
เพิ่มประวัติการทำงาน
 

ชื่อหน่วยงาน

วันเริ่มทำงาน

ตำแหน่ง

วันสิ้นสุด

เงินดือนครั้งสุดท้าย

สาเหตุที่ลาออก

ความสามารถ

ความสามารถด้านภาษา 
เพิ่มความสามารถ
 
ภาษา* พูด* อ่าน* เขียน*
ความสามารถในการขับขี่

ผลงานทางวิชาการหรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครหรืออื่นๆ (ถ้ามี)

การส่งหลักฐานการสมัครงานสามารถส่ง
ในรูปแบบ รูปภาพ JPG หรือแบบ PDF
เท่านั้น หากเป็นรูปภาพกรุณาถ่ายให้ชัดเจน
เพื่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ต่อไป
ส่งหลักฐานการสมัครงาน


*ท่านเคยสมัครงาน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่

*ท่านมีโรคประจำตัว หรือไม่

*ท่านเคยถูกไล่ออกจากที่ทำงานหรือถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดมาก่อน หรือไม่

*ท่านเคยมีคดีฟ้องร้องต่อศาลและ/หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี หรือไม่

*ท่านยินยอมหรือไม่ หากคณะวิทยาศาสตร์เห็นควรโอนย้ายท่านไปทำงานหน่วยงานอื่นภายในคณะวิทยาศาสตร์

*ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยทำผิดทางอาญาเว้นเป็นความผิดลหุโทษ/ประมาท หรือไม่

กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง