เนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการจัดประชุมสีเขียวในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

คณะวิทยาศาสตร์ผ่านการรับรอง Green Meetings

การจัดประชุมสีเขียว

 

 


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับใบรับรอง Green Meetings จากโครงการTBCSD Green Meetings โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ใบรับรองมีอายุ 3 ปี และต้องได้รับการตรวจประเมินซ้ำทุกๆปี เมื่อผ่านการรับรองคณะวิทยาศาสตร์มีแนวคิดในการขอใบรับรองต่อยอดเรียกว่า Green Meetings Plus ที่คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นเสมือนฑูตของ Green Meetings เป็นตัวอย่างแก่คู่ความร่วมมือให้จัดการประชุมแบบ Green Meetings


การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆ คือ


1. การเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในอีเมล์เชิญประชุมมีการระบุการตอบรับ/ขัดข้อง และส่งกลับผ่านระบบอีเมล์ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นการประชุม Green Meetings

 

2. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

คณะวิทยาศาสตร์ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบและ download ไฟล์เอกสารการประชุมผ่านระบบ intranet.sc.mahidol ในหนังสือเชิญประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Ipad มาด้วย ไม่ได้แจกเอกสารการประชุมทำให้ประหยัดกระดาษและลดการใช้ทรัพยากร ใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆ

 

3. การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ ใช้ห้องประชุมที่พอเหมาะกับจำนวนผู้เข้าประชุม ทำให้ประหยัดพลังงาน การเปิดเครื่องปรับอากาศให้ปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา คณะฯ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองพกพาไว้ให้กับผู้เข้าประชุม จำนวน 5 เครื่อง ในห้องประชุมจัดเตรียมสาย LAN ไว้ทุกที่นั่งของการประชุมพร้อมการเชื่อมต่อกับระบบ SC Meeting และฝ่ายเลขานุการได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องฉายภาพทึบแสง พร้อมเครื่อง LCD ไว้อีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการประชุมเป็นการดำเนินการแบบคู่ขนาน


4. การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

คณะวิทยาศาสตร์จัดเตรียมอาหารแบบจานเดียวกรณีที่ผู้เข้าประชุมมีจำนวนต่ำกว่า 20 คน ในกรณีที่มีจำนวนมากกว่า 20 คน จะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ และมีนโยบายสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนมจากผู้ประกอบการรอบคณะ และเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเช่น ใบตอง หรือกระดาษชานอ้อย

 

5. การจัดเตรียมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะ

การเปิดไฟฟ้าแสงสว่างจะเปิดเท่าที่จำเป็น รวมถึงการเปิดม่านปรับแสงเพื่อใช้แสงจากธรรมชาติเป็นการลดการใช้พลังงานอีกทางหนึ่ง และใช้หลอดไฟฟ้าใช้แบบประหยัดพลังงาน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาระบบ SC Meeting ขึ้นใช้งานตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ประชุมกับคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และที่ประชุมปฏิบัติการคณบดี รองคณบดี หัวหน้างาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ที่ 7 Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย เป้าประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเป็น ECO University

 


ปีงบประมาณจำนวนกระดาษที่ประหยัด
หน่วยนับเป็นรีม


2555 79.04 รีม
2556 364.95 รีม
2557 434.06 รีม

2558

(ไตรมาศ 1-2)

171.49 รีม

 

รวมทั้งสิ้น 1,049.54 รีม คิดเป็นเงิน 106,630.85 บาท (ราคารีมละ 101.65 บาท)


รางวัล Green Meetings เป็นของชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน คณะฯขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการบริหาร กรรมการปฏิบัติการหัวหน้างาน และขอขอบคุณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และโปรแกรมเมอร์งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ SC-Meeting