เนื้อหา

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

SCAD  TH2

 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

 

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

          ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒

external-link 32
    

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

          ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

external-link 32
    

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

          ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔

external-link 32