เนื้อหา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

SCAD  TH2

 

การจัดการความรู้

(Knowledge Management)


งานบริหารและธุรการ

 

 

     KM Blog ของงานบริหารและธุรการ  external-link 32
    
     KM Blog ของผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ external-link 32
    

     คู่มือการใช้งานระบบ MUSIS [ฉบับปรับปรุงปี 2560]
    ** Intranet เท่านั้น **

external-link 32
    
     ข้อมูล R2R เบื้องต้น external-link 32
   
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Vocabulary)
     ** Intranet เท่านั้น **
external-link 32
 
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Grammar)
     ** Intranet เท่านั้น ** 
external-link 32
 
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (English in Workplace)
     ** Intranet เท่านั้น ** 
external-link 32
 
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (ว่าด้วย TOEIC)
     ** Intranet เท่านั้น ** 
external-link 32
 

     สารบัญแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยงานบริหารและธุรการ
     
** ต้องใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ** 

external-link 32
 

     รายงานสรุปการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (พ.ศ. 2561)
     ** Intranet เท่านั้น ** 

external-link 32 

     Summary Report : AIMS Review Meeting, 7-9 Nov. 2018, Hanoi, Vietnam
    ** Intranet เท่านั้น ** 
 external-link 32