รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

 

 
 
ผู้บริหาร
 
 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อมรสมานกุล
 
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายคำรณ โชธนะโชติ
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวธันยาภัทร์ เอิบสุข
 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายกองพล ศุขถุงทอง
 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางลภัสรดา พวงเกษม
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
ชื่อ-สกุล : นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา
 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
SurakarnY
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรกาญจน ยุวถาวร
 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
หน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม
 
 
ชื่อ-สกุล : นายไพรัตน์ ศิริเกียรติ์ดำรงค์
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐพัชร์ เหลืองสถิตย์
 
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิรมล สมจิตร
 
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายไชยา ขุนศรี
 
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลหมวดสถานที่
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายสวาท รักใคร่
 
ตำแหน่ง : คนสวน
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายเกรียงศักดิ์ บำรุงศิลป์
 
ตำแหน่ง : คนสวน
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางดารา แก้วสุพรรณ
 
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายวัชรพงษ์ ทิมสกุล
 
ตำแหน่ง : วิศวกร
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
หน่วยสารบรรณ
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวชมพูนุท อินทรปาลิต
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางวรรธนันท์ จรัสฉัตรแก้ว
 
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางสุรีย์ เกิดบางระจัน
 
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางพูลสวัสดิ์ ปานศรี
 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางมณฑนะ  มั่นคงวงศ์สิริ
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

TawatchaiT300
 
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย ทองสุข
 
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายศุภพงศ์ สุคันธปรีชา
 
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายวิริยะ ดวนใหญ่
 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายวรกุล ทองสุวรรณ์
 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายสมทรัพย์ พิทักษ์ทอง
 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายวีระ หนูสัมฤทธิ์
 
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายสุธรรม บุญเอกบุศย์
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายศึกษา แก้วบุญเพิ่ม
 
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
หน่วยวินัยและนิติการ
 
 
ชื่อ-สกุล : นายสุนทร บัวจันทร์
 
ตำแหน่ง : นิติกร
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
หน่วยต้อนรับและบริการข้อมูล
 
 
ชื่อ-สกุล : นางวริศรา ทาทอง
 
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
หน่วยจราจรและความปลอดภัย
 
 
ชื่อ-สกุล : นายคณภรณ์ เข็มทอง
 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, หัวหน้าหน่วยจราจรและความปลอดภัย
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายสุเมธ กิตติภูมิ
 
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นายปภินวิทย์ วันทะมาตร์
 
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ชื่อ-สกุล : นางลาวัลย์ เฮงจินดา
 
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 
อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

ข้อมูล ณ เมษายน พ.ศ.2562