ติดต่อเรา

 

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง K131 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

โทรศัพท์: 0-2201-5000 (โอเปอเรเตอร์)

โทรสาร: 0-2354-7165