การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานสู่สาธารณะ

O1 - โครงสร้าง

O2 - ข้อมูลผู้บริหาร

O3 - อำนาจหน้าที่

O5 - ข้อมูลการติดต่อ

O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานสู่สาธารณะ

O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสู่สาธารณะ

O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การเปิดเผยข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตสู่สาธารณะ

O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 -  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 

ข้อมูลและแบบฟอร์มประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่มและอุบัติเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Welfare Health and Accident Group Insurance
Faculty of Science Mahidol University

 

ข้อมูล ประจำปี 2562
Information for 2019

 

บริษัทประกันภัย: บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Insurance Company: Ocean Life Insurance Public Company Limited

 

ข้อมูลบริษัทคู่สัญญา (ภาษาไทย) | Associated Health Care Centers (in Thai)

 

 

กำหนดวันที่ควรทราบ / Important Dates

 • กำหนดส่งใบแจ้งความประสงค์     12 กุมภาพันธ์ 2562
  Application Deadline           12 February 2019

 • กำหนดชำระเงินค่าเบี้ยประกัน       28 กุมภาพันธ์ 2562
  Payment Deadline               28 February 2019

 

 

เอกสารที่จำเป็นต้องส่ง / Required Application Documents

แผน1 / Plan 1

 • แบบฟอร์ม บธ 001 (บธ 001 Form)
 

แผน 2-8 / Plan 2-8

 • แบบฟอร์ม บธ 001 (บธ 001 Form)
 • แบบฟอร์ม G003 (G 003 Form)
  ** G003 ให้กรอกทุกคน คนละ 1 ใบ (G003 must be submitted for every plan 2 - 8 applicants)
 • สำเนาการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร (A copy of bank transfer)

ตัวอย่าง / Example: 

 • หากผู้ปฏิบัติงาน (แผน 1) ประสงค์จะทำให้ภรรยา และ ลูก 1 คน (แผน 5 ทั้งคู่) ก็จะต้องกรอก G003 จำนวน 2 ใบ คือ ใบของภรรยา (แผน 5) และ ใบของลูก (แผน 5)
  If the staff (plan 1) wish to apply for his spouse and his only child (both plan 5), he must then submit 2 G003 forms, 1 for his spouse and 1 for his child.

 • หากผู้ปฏิบัติงาน (แผน 4) ประสงค์จะทำให้ภรรยา (แผน 8) ก็จะต้องกรอก G003 จำนวน 2 ใบ คือ ใบของผู้ปฏิบัติงาน (แผน 4) และ ใบของภรรยา (แผน 8)
  If the staff (plan 4) wish to apply for his spouse (plan 8), he must then submit 2 G003 forms, 1 for the staff (plan 4), and 1 for his spouse (plan 8).

 

 

การชำระค่าเบี้ยประกัน / Insurance Payment 

แผน 1 / Plan 1

 • คณะวิทยาศาสตร์ จ่ายให้ทั้งหมด (Fully supported by the Faculty of Science)

 

แผน 2 - 4 / Plan 2-4

ผู้ปฏิบัติงานเลือกระหว่าง / The staff must select one of these 2 options

 1. คณะวิทยาศาสตร์ สำรองจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ และทำการหักส่วนเกินจากแผน 1 คืน จำนวน 3 ครั้ง
  The Faculty of Science prepaid the cost for the staff and deduct the amount from the staff's salary 3 times.
 2. ผู้ปฏิบัติงานชำระด้วยตัวเองเต็มจำนวน ด้วยการโอนเข้าบัญชีของบริษัท
  The staff pay the amount in full by themselves via bank transfer.

 

แผน 5 - 8 / Plan 5 - 8

 •  ผู้ปฏิบัติงานชำระด้วยตัวเองเต็มจำนวน ด้วยการโอนเข้าบัญชีของบริษัท
  The staff pay the amount in full by themselves via bank transfer.

 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตตามบัญชีต่อไปนี้ และส่งหลักฐานการชำระเงินมายังงานบริหารและธุรการ เพื่อดำเนินการนำส่งบริษัทต่อไป

Staff can make a direct payment to the Ocean Life Insurance Company via bank transfer to the following account.

The copy of the transaction slip should be submitted to the Administrative and Clerical Division to be delivered to the company.

 

ชื่อบัญชี (Account Name):    บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย

Krung Thai Bank

ธนาคารกสิกรไทย

Kasikorn Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์

Siam Commercial Bank

023-1-05986-8 718-2-07222-7 064-2-02333-3

 

 

แผนประกันภัย / Insurance Plans

  

ผู้ปฏิบัติงาน

Staff of the Faculty

คู่สมรสและบุตร

Spouse and Children

5 6 7 8
อุบัติเหตุ | Accidental    
   เสียชีวิต | Death  10,000  10,000  10,000  10,000 - - - -
   ทุพพลภาพ | Disability  10,000  10,000  10,000  10,000 - - - -
ผู้ป่วยใน | Hospitalization         
   ค่าห้องและค่าอาหาร (30 วัน)
   Room Rent and Meal (30 Days)
 1,200 1,500   2,000  3,000   1,200  1,500  2,000  3,000
   ICU (7 วัน / 7 Days)  2,400  3,000   4,000  6,000  2,400  3,000  4,000  6,000
   ค่าบริหารโรงพยาบาล
   Service
 12,000  15,000  20,000  20,000  12,000  15,000  20,000  20,000
   ค่าผ่าตัด (จ่ายตามจริง)
   Surgery (Actual)
 12,000  15,000  20,000  20,000  12,000  15,000  20,000  20,000
   ค่าแพทย์เยี่ยม (30 วัน)
   Physician's Visit (30 Days)
 800  800  1,000  1,000  800  800  1,000  1,000
   ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
   Medical Expert Consultation
 1,200  1,500  2,000  3,000  1,200  1,500  2,000  3,000
   อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชั่วโมง)
   Emergencies (Within 24 hours)
 2,400  3,000  4,000  6,000  2,400  3,000  4,000  6,000

   ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยใน
   (สูงสุด 30 วัน)

   Daily Income Conpensation
   Only when the staff did not use the above hospitalization entitlements
   (Max 30 Days)

 1,200  1,500  2,000  3,000  1,200  1,500  2,000  3,000

   ผลประโยชน์คุ้มครองสูงสุดต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง
   Maximum Coverage

 -  -  -  100,000  -  -  -  100,000
        
   ผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 31 ครั้ง / ปี)
   Out Patient Department 
   (Once per day, max 31 times /year)
 700  800  1,200  2,000  700  800  1,200  2,000
        
เบี้ยประกันต่อปี | Annual Cost  3,116  4,127  5,373  7,354  3,040  4,051  5,297  7,278

 

 

ขั้นตอนการเบิกจ่าย / Reimbursement Procedures


หลักฐานที่ต้องใช้กรณีเบิกจ่ายผ่านคณะ | Required Documents for Reimbursement (via the Faculty of Science)


กรุณาส่งหลักฐานต่อไปนี้ให้งานบริหารและธุรการ:

The following documents must be submitted to the Administrative and Clerical Division:

 

 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (Actual Payment Slip)
 • ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (Copy of the bank book's first page, for money transfer) **

 

** สมุดบัญชีใช้ในการเบิกจ่ายครั้งแรกเท่านั้น ครั้งต่อไปใช้แค่ใบเสร็จ และ ใบรับรองแพทย์

** The first page of the bank book is required only in the first reimbursement. Subsequent claims only require the actual slip and the medical certificate

 

 

แบบฟอร์ม / Forms

 
 

 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

SCAD TH2

 

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

 

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

          ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒

external-link 32
    

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

          ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

external-link 32
    

     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

          ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔

external-link 32
   

 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

SCAD TH2

 

การจัดการความรู้

(Knowledge Management)


งานบริหารและธุรการ

 

 

     KM Blog ของงานบริหารและธุรการ  external-link 32
    
     KM Blog ของผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ external-link 32
    

     คู่มือการใช้งานระบบ MUSIS [ฉบับปรับปรุงปี 2560]
    ** Intranet เท่านั้น **

external-link 32
    
     ข้อมูล R2R เบื้องต้น external-link 32
   
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Vocabulary)
     ** Intranet เท่านั้น **
external-link 32
 
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Grammar)
     ** Intranet เท่านั้น ** 
external-link 32
 
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (English in Workplace)
     ** Intranet เท่านั้น ** 
external-link 32
 
     บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (ว่าด้วย TOEIC)
     ** Intranet เท่านั้น ** 
external-link 32
 

     สารบัญแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยงานบริหารและธุรการ
     
** ต้องใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ** 

external-link 32
 

     รายงานสรุปการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (พ.ศ. 2561)
     ** Intranet เท่านั้น ** 

external-link 32 

     Summary Report : AIMS Review Meeting, 7-9 Nov. 2018, Hanoi, Vietnam
    ** Intranet เท่านั้น ** 
 external-link 32 

 

 

ติดต่อเรา

 

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง K131 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

โทรศัพท์: 0-2201-5000 (โอเปอเรเตอร์)

โทรสาร: 0-2354-7165

 

ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์

 

ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 • เรื่องเสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย Adobe
  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 306/2557
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมีและจัดการขยะอันตราย  
  Adobe
  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ 308/2557
  เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์
  Adobe
  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ 331/2557
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์
  Adobe

 

มุฑิตาจิต

มุฑิตาจิต

DSC 0901

SC1 4409

SC1 4818

SC1 4837

SC1 4487

กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครอง

กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครอง

SC1 3420

DSC 0847

SC1 3416

DSC 0844

DSC 0849

การศึกษาดูงาน KM

Jul56-7 10การศึกษาดูงาน KM 30 ก.ค.56

Jul56-7 1

Jul56-7 2

Jul56-7 7

Jul56-7 5

Jul56-7 12

Jul56-7 8

หลักสูตร การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 26 ก.ค. 56

DSC 0654

DSC 0563

DSC 0742

DSC 0750

DSC 0586

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 12 ก.ค. 56

Jul56-5 1

Jul56-5 2

Jul56-5 3

Jul56-5 4

Jul56-5 6

Jul56-5 7

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ม.ราม

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ม.ราม 3 ก.ค. 56

DSC 0087

DSC 0090

DSC 0095

DSC 0117

DSC 0113

โครงการ ฟังธรรมนำสุข

โครงการ ฟังธรรมนำสุข 12 มิ.ย. 56

DSC 8313

DSC 8271

DSC 8278

DSC 8299

DSC 8308

DSC 8346 

หลักสูตร การวิเคราะห์และแปลผล

 หลักสูตร การวิเคราะห์และแปลผล 10 มิ.ย. 56

 

DSC 8209

DSC 8167

DSC 8222

DSC 8244

DSC 8243

หลักสูตร การสร้างเครื่องมือ

หลักสูตร การสร้างเครื่องมือ 15 พ.ค. 56

DSC 3402 DSC 3407DSC 3406

DSC 3392

DSC 3394

หลักสูตร การเขียนรายงานการวิจัย

หลักสูตร การเขียนรายงานการวิจัย 1 ส.ค. 5

DSC 0802

DSC 0779

DSC 0802

DSC 0760

DSC 0757

DSC 0796

DSC 0811

หลักสูตรการออกแบบงานวิจัย

หลักสูตรการออกแบบงานวิจัย 30 เม.ย. 56

DSC 2129

DSC 2176

DSC 2222DSC 2200

DSC 2219

ดูงาน ม.หัวเฉียวฯ

ดูงานม.หัวเฉียวฯ 29 มี.ค. 56

9599 348963135210123 1485912145 n

150190 348962988543471 1624798479 n

488328 348962938543476 707468181 n

45613 348962965210140 561846839 n

558857 348962995210137 115986128 n

 

534115 348962891876814 183740782 n

โครงการปฏิบัติธรรม

โครงการปฏิบัติธรรม 17-3-56

IMG 3254

IMG 3250

IMG 3245

IMG 3247

IMG 3252

IMG 3256

สัมมนา สระแก้ว

 

สัมมนา สระแก้ว 8-10 มี.ค. 56

 MG 4448

DSC 0239

DSC 0232

DSC 0239

IMG 3305

หลักสูตร ความรุ้เกี่ยวกับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

 หลักสูตร ความรุ้เกี่ยวกับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 18 ก.พ. 56

DSC 5451 

DSC 5444

อบรมหลักสูตรความก้าวหน้าในสายงาน

หลักสูตร ความก้าวหน้าในสายงาน 30 ม.ค. 56

DSC 5437 DSC 5427

DSC 5422

DSC 5436

หลักสูตร ความก้าวหน้าในสายงาน

หลักสูตร ความก้าวหน้าในสายงาน เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 56

 

 

หลักสูตร ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ

หลักสูตร ดับเพลิง 12-13 พ.ย. 55 ห้อง N101 อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

 

การอบรม "MU-SC ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ"

งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพได้มีการจัดอบรมการอบรม "MU-SC ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ" โดยเชิญ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ วิทยากรผู้ทรงคุุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างดี


การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการและภายนอกอาคารเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการและภายนอกอาคารเรียน ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล     ตอนที่ 1 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการและภายนอกอาคารเรียน ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล     ตอนที่ 2

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • สวัสดิการการรักษาพยาบาล และประกันสังคม
 • สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์
 • สวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการ มีศูนย์กีฬา และสโมสร ได้แก่ สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามเปตอง ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ห้องเล่นโยคะ และสระว่ายน้ำ
 • สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย
 • เงินชดเชย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 (รายละเอียดเต็มๆสามารถดูได้ใน Intranet)

บทความน่าสนใจ

 • กล่องวิเศษ (Magic Box) - จากกล่องนมสู่โต๊ะเก้าอี้ของเด็กนักเรียน - external-link 32
  สรุปโครงการคณะวิทย์ชิดสังคม 2556-2558 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา external-link 32
 • สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล (Updated) **ข้อมูลเฉพาะ Intranet** external-link 32
 • (ไม่มีบทความในหมวดนี้)
 • ถอดบทเรียนสถานการณ์น้ำท่่วมวิทยาเขตศาลายา Adobe
  สัมมนา “ถอดบทเรียน...ป้องกันน้ำท่วมมหิดลศาลายา และการจัดการภัยพิบัติในอนาคต” Word
  สัมนา "ถอดบทเรียนน้ำท่วมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ตอนที่ ๒)" 
  ตอน แนวทางการป้องกันอุทกภัย
  Word
  อธิการบดีพบประชาคมมหิดล 6 มกราคม 2555 Adobe