สรุปโครงการคณะวิทย์ชิดสังคม 2556-2558

 

สรุปโครงการคณะวิทย์ชิดสังคม 2556-2558

ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

 

โครงการตามพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

- คณะวิทย์ชิดสังคม (MUSC-USR) -

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
  • เกิดการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือการทำงาน สร้างความสมัครสมานสามัคคี 
  • สานความผูกพันและจัดกิจกรรมวิชาการกับอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ และมีความเข้าใจที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย 
  • สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนหวงแหนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและทรัพยากรป่า

  

 

สรุปกิจกรรมคณะวิทย์ชิดสังคมในปีต่างๆ

 

ภาพกิจกรรมปี 2556

สรุปและผลการประเมินกิจกรรมปี 2556

 

ภาพกิจกรรมปี 2557

สรุปและผลการประเมินกิจกรรมปี 2557 (ครั้งที่ 1)

สรุปและผลการประเมินกิจกรรมปี 2557 (ครั้งที่ 2)

 

ภาพกิจกรรมปี 2558

สรุปและผลการประเมินกิจกรรมปี 2558