การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ต่อคณะวิทย์ ภายในวันที่ 31 กรฏาคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ต่อคณะวิทย์ ภายในวันที่ 31 กรฏาคม พ.ศ. 2555 

Adobe