เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชียวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Link ไปที่กองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล)

Adobe