เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานคณะวิทย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมกฏหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

 

เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานคณะวิทย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมกฏหมายเพื่อการปฏิบัติงานโดยผู้อำนวยการกองกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาให้ความรู้ในหัวข้อ

1.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

1.2 คำสังทางปกครอง  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ในวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Adobe