ดร. มนุเชศวร์ นิลวงษ์ (นักวิจัย)
 
อีเมล์: manuchet.nil@gmail.com
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
                 ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสนใจ: 
- Rubber Compounding
- Viscoelastic Properties of Elastomers
- Polymer Physics
- Rubber-Filler Interaction
- Rubber mixing