ดร.กฤษฏา สุชีวะ (ที่ปรึกษา)    
 
อิเมล์: krisda.suc@mahidol.ac.th
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเคมี  University of Liverpool, UK
                 ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ University of Bradford, UK
ความสนใจ: 
- Structures and Properties of Rubbers
- Rubber Surfaces and Interfaces
- New Development of Natural Rubber