หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
ดร.กฤษฏา สุชีวะ    
 
อิเมล์: krisdasc@mtec.or.th, , krisda.suc@mahidol.ac.th
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยม)  University of Liverpool, UK
                 ปริญญาโท-เอก สาขาพอลิเมอร์ University of Bradford, UK
ความสนใจ: 
- Structures and Properties of Rubbers
- Rubber Surfaces and Interfaces
- New Development of Natural Rubber