ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์ (นักวิจัย)
 
อิเมล์: adun.nim@mahidol.ac.th
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
                 ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสนใจ: 
- Characterization and modification of polymer and natural rubber
- Network structure of polymer
- Development of new materials from natural rubber
- Bio-based polymers
- Natural rubber latex and polymer colloids