พัฒนาบุคลากร

RTEC ให้บริการการพัฒนาบุคลากรทางด้านยาง ดังต่อไปนี้

หลักสูตรอบรมประจำปี 2562

ประเภท หลักสูตร จำนวนวัน กำหนดจัด  
1.หลักสูตรเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป แนะนำเทคโนโลยียาง 1 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 29-30 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง 1 13 มิถุนายน 2562  
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 1 4 กรกฎาคม 2562  
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดยาง 1 25 กรกฎาคม 2562  

  - แบบตอบรับเพื่อขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ

ภาพกิจกรรมการอบรมแต่ละหลักสูตร


หลักสูตรอบรมประจำปี 2561

ประเภท หลักสูตร จำนวนวัน กำหนดจัด  
1.หลักสูตรเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป เทคโนโลยียางสำหรับบุคคลทั่วไป 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
2.หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
3.หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการออกสูตรยาง และการเตรียมยางคอมพาวด์ 2 22 -23 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
4.หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 2 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
5.หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการผสมยาง 1 22 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
  ศาสตร์การไหลของยาง 1 27 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
  เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษยาง 1 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
  เทคโนโลยีการติดของยาง 1 9 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
 

การออกแบบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง
ด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์

1 26 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
  Thermal Analysis for Rubber Applications 1 5 ตุลาคม
2561
ดาวน์โหลด
  ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน 1 21 พฤศจิกายน
2561
ดาวน์โหลด
  เทคโนโลยีการทดสอบยางล้อ 1 รอกำหนด  
6.หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2 รอกำหนด  

**หมายเหตุ: หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ภาพกิจกรรมการอบรมแต่ละหลักสูตร


หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับปี พ.ศ. 2559-2560

หลักสูตรการอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
5 ตุลาคม 2560 Principle and Understanding of Rubber Process Analyser (RPA)
18 พฤษภาคม 2560 การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมยางล้อ
15 มีนาคม 2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
23 กุมภาพันธ์ 2560 ความรู้เกี่ยวกับยาง
27 เมษายน 2559 การอบรมสารเคมีสำหรับยางแห้ง
28 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน
ติดต่อ