วิจัยและพัฒนา

RTEC ให้บริการด้านการวิจัยดังต่อไปนี้

  1. การวิจัยและพัฒนายางและสารเคมียาง
  2. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  4. การพัฒนากระบวนการผลิต
  5. การทดสอบผลิตภัณฑ์
ติดต่อ