สารสนเทศ

RTEC ให้บริการด้านสารสนเทศยาง ดังต่อไปนี้

1. การสืบค้นข้อมูล

ค่าใช้จ่าย: ราคาตกลง

ติดต่อ

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง

3. มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง

4. ข้อมูลยางไทย 5. การประชุมวิชาการด้านยาง 6. เวปไซต์ข้อมูลยาง