ให้คำปรึกษา

RTEC ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

2. การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ติดต่อ