วิเคราะห์ทางเคมี

RTEC ให้บริการวิเคราะห์ทางเคมี ดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ยาง สารเคมียาง ผลิตภัณฑ์ยาง

ประเภท
เทคนิค
ชนิดของยาง/ยางผสม TGA, IR, NMR, GC-MS
ชนิดของสารเคมียาง IR, NMR, GC-MS
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง
(ชนิดและปริมาณ)
TGA, IR, NMR, GC-MS
ไนโตรซามีน GC-MS

เครื่องมือ
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
TGA (Thermogravimetric Analysis)
600
FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
600
DSC (Differential Scanning Calorimeter)
1,400
NMR (Nuclear Magnetic Spectroscopy)
2,000
GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)
ตามตกลง

 

2. การวิเคราะห์สมบัติของน้ำยางข้น

ประเภท
มาตรฐาน
ปริมาณน้ำยาง (ml)
ราคา (บาท)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด
ISO 124
50-100
250
ปริมาณเนื้อยางแห้ง
ISO 126
50-100
250
ความเป็นด่าง (alkalinity)
ISO 125
50-100
250
ปริมาณกรดไขมันระเหยง่าย
ISO 156
100-200
400*
ปริมาณโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
ISO 127
100-200
400*
ความเสถียรต่อแรงกล
ISO 35
100-200
400*
ปริมาณยางจับตัวเป็นก้อน
ISO 706
200-300
400
ความเป็นกรดด่าง
ISO 976
50-100
200
ความหนืด
ISO 1652
600-1,000
400
ปริมาณแมกนีเซียม
RRIT**
50-100
400*
หมายเหตุ:
* กรณีที่ทดสอบ 1 รายการ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายตามรายการ
** RRIT คือวิธีการทดสอบตามสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ