บริการวิชาการ

RTEC ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ทางด้านความรู้ เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์/ทดสอบ การให้คำปรึกษา ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจน การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยางไทย ให้สามารถพึ่งตนเองได้และ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล