วิจัย

     RTECสนใจการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างความรู้ที่จะสามารถนำไปปรับปรุงเทคโนโลยียางปัจจุบันหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ หรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง
    งานวิจัยของ RTEC ครอบคลุมด้านเคมียาง ฟิสิกส์ยาง เทคโนโลยียาง และวิศวกรรมยาง