กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม SC 2-220 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.กฤษฎา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ