กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการผสมยาง"

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ศาสตร์การไหลของยาง” วิทยากร : รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เนื้อหาบรรยายครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
   (1) ความรู้เบื้องต้นของสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
   (2) เทคนิคการวัดสมบัติรีโอโลยีตลอดจนการวิเคราะห์ผลทดสอบและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขณะทำการทดสอบ
   (3) การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรีโอโลยีในการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการผสมและกระบวนการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ยาง