กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการผสมยาง"

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีการผสมยาง” วิทยากร : รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาที่จะทำการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก โดยเริ่มจากความรู้เบื้องต้นไปจนถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการปรับปรุงสมบัติของยางคอมพาวด์และยางผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้น โดยเนื้อหาจะเน้นหนักไปที่ยางผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจากยางแห้ง รายละเอียดของเนื้อหาการบรรยายมีดังนี้
1. กระบวนการผสมยาง (Rubber mixing)
   1.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารตัวเติมเสริมแรง
   1.1.2 กลไกการผสมยาง (Mixing mechanisms)
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการผสมยาง (Mixing equipment)
3. ปัจจัยของการผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพยางผลิตภัณฑ์ (Factors affecting mix quality)
4. การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพยางคอมพาวด์ (Rubber compound characterisation)