กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียางหลักสูตร"ความรู้เกี่ยวกับยาง"

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับยาง” วิทยากร : ดร.กฤษฎา สุชีวะ ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
   1. ความสำคัญของยาง
   2. การใช้งานยาง
   3. สมบัติของยาง
   4. ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์
   5. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
   6. การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ยางใช้แล้ว