กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการออกสูตรยาง และการเตรียมยางคอมพาวด์"

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีการออกสูตรยาง และการเตรียมยางคอมพาวด์” วิทยากร : ดร.พงษ์ธร แซ่อุย ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม เนื้อหาการอบรมดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการทํานายสมบัติของยางเมื่อทําการปรับเปลี่ยนสูตรหรือกระบวนการผลิต
2. เทคนิคการออกสูตรเพื่อปรับสมบัติต่างๆ ของยาง เช่น ความแข็ง สมบัติแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด ความต้านทนต่อการขัดถู การเสียรูปถาวรหลังกด ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อความร้อน โอโซน และน้ํามัน ฯลฯ
3. เกร็ดความรู้ในการปรับปรุงสมบัติการยึดติดระหว่างยางกับผ้าใบหรือโลหะ (ทองเหลือง) รวมถึงความทนทาน ต่อเปลวไฟ
4. การลดอัตราการเกิดรีเวอร์ชัน
5. เทคโนโลยีการออกสูตรดอกยางล้อรถยนต์โดยสารให้เกาะถนนเปียกและประหยัดพลังงานมากขึ้น