กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน"

   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน” วิทยากรบรรยายโดย :
  1. ดร. กฤษฎา สุชีวะ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล)
  2. คุณนรินทร เอี่ยมประชา (บริษัท เอเบิลวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
  โดยมีเนื้อหาบรรยาดังนี้
  - แนะนำยางเทอร์โมพลาสติก ความหมาย และ ความสำคัญของยางเทอร์โมพลาสติก ชนิดของยางเทอร์โมพลาสติก โครงสร้างและสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกเทียบกับยางดั้งเดิม
  - สมบัติและการใช้งานของยางเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ สมบัติและเกรดของยางเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ การนำไปใช้งานในปัจจุบันและอนาคต
  - การนำยางเทอร์โมพลาสติกไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การคอมพาวด์ยางเทอร์โมพลาสติก การขึ้นรูป ยางเทอร์โมพลาสติก ต้นทุนการผลิต
  - กรณีศึกษาการนำยางเทอร์โมพลาสติกไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โอกาสและความคุ้มค่าในการใช้ยางเทอร์โมพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่พบและการแก้ไข
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
2. สมบัติเชิงกลที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม
3. การทดสอบสมบัติเชิงกลของยางสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
4. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับผลิตภัณฑ์ยาง (ยางล้อตัน ยางล้อรถยนต์ ยางตีนตะขาบ ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทกท่าเรือ ยางรองรางรถไฟฟ้า เป็นต้น)