กิจกรรม

- การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงานเกาะเปียกได้ดีและมีเสียงต่ำ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยยางพาราในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่าง สกว. และ กยท.

   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการด้านงานวิจัยยางพาราระหว่างหน่วยงาน โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน”
    ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยยางพารา ทางดร.กฤษฎา สุชีวะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก สกว.นำการวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงานเกาะเปียกได้ดีและมีเสียงต่ำ เข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้