กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "แนะนำเทคโนโลยียาง"

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “แนะนำเทคโนโลยียาง” วิทยากรบรรยายโดย: ดร.กฤษฎา สุชีวะ โดยมีเนื้อหาที่บรรยายมีดังนี้ ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เนื้อหาบรรยายมีดังนี้
   1. ความสำคัญของยาง : สมบัติของยางและการใช้งานทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ
   2. ภาพรวมของเทคโนโลยียาง : เทคโนโลยียางแห้ง เทคโนโลยีน้ำยาง
   3. ยาง : ชนิด โครงสร้าง สมบัติและการเลือกใช้
   4. การวัลคาไนซ์ยาง : ความสำคัญของการวัลคาไนซ์ยาง วิธีการวัลคาไนซ์ยาง สมบัติการวัลคาไนซ์
   5. การเสริมแรงยาง : ความสำคัญของการเสริมแรงยาง วิธีการเสริมแรงยางและผลต่อสมบัติ
   6. การผสมยาง : ความสำคัญของการผสม เครื่องผสมยาง ตัวแปรที่มีผลต่อการผสม การตรวจสอบ คุณภาพของการผสม
   7. การขึ้นรูปยางและการวัลคาไนซ์ : สมบัติการไหลของยาง การอัดขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การรีดแผ่น
   8. สมบัติของยาง : ผลของความร้อน ออกซิเจน โอโซน และการป้องกัน
   9. เทคโนโลยีน้ำยาง : การเตรียมน้ำยางคอมพาวด์ การขึ้นรูป การวัลคาไนซ์