กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน"

   เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน” วิทยากร : ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์ และ ดร.พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วนหลักๆ ได้แก่
1. ภาพรวมของเทคโนโลยีน้ำยางน้ำยางชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
2. ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีน้ำยาง ความเสถียรของน้ำยาง การสูญเสียความเสถียรและการจับตัวของน้ำยาง สมบัติการไหลของน้ำยาง สมบัติการเปียกผิวของน้ำยาง การวัลคาไนซ์น้ำยาง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
3. น้ำยางและสารเคมียาง การผลิตน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ สมบัติของน้ำยาง สารเคมีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
4. เทคโนโลยีการเตรียมน้ำยางคอมพาวด์ การเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตน้ำยางคอมพาวด์ การคอมพาวด์น้ำยาง
5. เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น้ำยาง การวัลคาไนซ์น้ำยางคอมพาวด์ น้ำยางพรีวัลคาไนซ์
6. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางการผลิตผลิตภัณฑ์แบบจุ่ม (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง) แบบเอ๊กซทรูด (เส้นด้ายยาง) และแบบโฟม (หมอน ที่นอน) ปัญหาที่พบในการผลิตและการแก้ไข