กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียางหลักสูตร"การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรม"

   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง
หลักสูตร “การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรม”
วิทยากร : นายทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล ณ มหาสวัสดีชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
    1. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านคุณภาพยางล้อ
    2. การทดสอบคุณภาพของยางล้อระดับห้องปฏิบัติการ
    3. การทดสอบคุณภาพของยางล้อในสนามทดสอบหรือในสภาพการใช้งานจริง
    4. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้านฉลากข้อมูลยางล้อ
    5. การเตรียมตัวในการยื่นขอการรับรองมาตรฐานยางล้อ